De Regionale Energiestrategie 1.0 regio Drenthe is klaar. Hierin is de wens om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door grootschalige zonne- en windenergie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh). Tot 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen de tijd om een besluit te nemen over de ambities en afspraken in de RES 1.0. 

De RES 1.0 is het resultaat van een samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke partners, jongeren, netbeheerders en overheden. Ook adviezen van inwoners zijn meegenomen in de RES 1.0.

Zon en wind

De energieregio Drenthe is één van de dertig energieregio’s in Nederland. Elke regio ontwikkelt een RES. Hierin staat de bijdrage beschreven aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om in 2030 in Nederland 35 TWh elektriciteit op te wekken door windenergie en grootschalige zonne-energie. Ook wordt aangegeven wat de betekenis van de bijdrage is voor de energie-infrastructuur. Verder levert elke regio, als onderdeel van de RES, een Regionale Structuur Warmte RSW op. Hierin vindt regionale afstemming plaats over warmtevraag en het duurzame warmteaanbod.

Meer weten RES Drenthe?

In Drenthe werken we samen aan onze plannen voor grootschalige zonne- en windenergie en warmte; alle gemeenten, de provincie, waterschappen, inwoners, ondernemers, agrariërs, jongeren, netbeheerders, woningbouwverenigingen, energiecoöperaties en milieuorganisaties.

Meer weten RES Groningen?

Noorderzijlvest doet ook mee aan de RES Groningen. Ook in deze regio is de RES1.0 klaar. Het is voorgelegd aan de gemeenten, provincie en waterschappen van de RES-regio Groningen. De besluitvorming over de RES1.0 wordt uiterlijk 1 juli 2021 afgerond.