In steden en dorpen komt regenwater terecht in het gemeentelijke rioolstelsel. Het transport kan op twee manieren plaatsvinden: via een gemengd rioolstelsel of via een gescheiden rioolstelsel.

Gemengd rioolstelsel

Een gemengd rioolstelsel is een systeem buizen waarin het huishoudelijk afvalwater samen met het regenwater wordt verzameld en getransporteerd naar een rioolwaterzuivering.

  • Een groot nadeel van dit stelsel is dat de capaciteit beperkt is. Valt er veel regen, dan vult het riool zich met het reguliere afvalwater van huishoudens en bedrijven en met het regenwater. Wanneer de pompen van het rioolgemaal maximaal draaien en het volume van het rioolstelsel maximaal gevuld zijn, gaat de riooloverstort werken. Een riooloverstort is een voorziening die het mogelijk maakt om bij overbelasting van het riool het rioolwater direct te lozen op vijver, kanaal of rivier.
  • Een deel van de inhoud van het stelsel wordt geloosd op het oppervlaktewater. Deze overstorten hebben nauwelijks gevolgen voor de kwaliteit van het water, omdat het afvalwater in grote mate is verdund met schoon hemelwater. Het gemengde rioolstelsel komt vooral veel voor in oudere wijken en in oude dorpskernen.

Gescheiden rioolstelsel

Een gescheiden rioolstelsel is een systeem met buizen waarin het regenwater, afkomstig van verharde oppervlakken, apart wordt opgevangen. Dit schone regenwater gaat niet naar een rioolzuiveringsinstallatie, maar wordt rechtstreeks op oppervlaktewater geloosd. Het afvalwater van huishoudens en bedrijven gaat via een ander buizenstelsel naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

  • In Nederland zijn niet veel gescheiden rioolstelsels. Simpelweg omdat ze vroeger niet vaak werden aangelegd. Een gescheiden rioolstelsel stelt nogal wat eisen aan de (huidige inrichting) van de omgeving. Daarom is het lang niet altijd vanzelfsprekend om ze aan te leggen. Bovendien is de aanleg een kostbare kwestie. Bij renovatie van bestaande gemengde rioolstelsels en bij de aanleg van nieuwe rioolstelsels worden gescheiden rioolsystemen aangebracht.
  • Het waterschap is samen met gemeenten, druk bezig om in gebieden met een gemengd stelsel de aanvoer van niet verontreinigd hemelwater te beperken. Dit doen we door deze waterstromen zoveel mogelijk af te koppelen van het vuilwater systeem. Zo voorkomen we riooloverstorten.

Heb je gevonden wat je zocht?