Toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen

Voor het toepassen van grond, het slib of baggerspecie en bouwstoffen gelden de regels uit het Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit is de regelgeving voor kwaliteitsborging in bodembeheer, denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van partijkeuringen en het samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie, vastgelegd 

Grond en baggerspecie

Aan de kwaliteit van de grond en baggerspecie worden eisen gesteld. Je moet de kwaliteit kunnen aantonen met een milieuhygiënische verklaring. Een milieuhygiënische verklaring kan bijvoorbeeld zijn:

 • (Water)bodemonderzoek (NEN 5720)
 • AP-04 partijkeuring
 • Waterbodemkwaliteitskaart

Schone baggerspecie uit watergangen mag over het hele aangrenzende perceel worden verspreid. Het waterschap controleert bij verdachte situaties de kwaliteit van de bagger. Als de kwaliteit niet goed is, treedt het waterschap op. Het is daarom verstandig om de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie te laten bepalen.

Melden toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen

Vanaf 1 januari 2024 meldt u de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Omgevingsloket (overheid.nl)

 • Grond- en baggerspecie moet je altijd 5 werkdagen voor de toepassing melden.
 • Dit geldt ook voor opslag korter dan 6 maanden en tijdelijke opslag voorafgaand aan de toepassing.

Wanneer hoef je grond- en baggerspecie niet te melden? 

In de volgende gevallen hoef je grond- en baggerspecie niet te melden: 

 • Als u baggerspecie verspreidt op het aangrenzend perceel.
 • Als u grond- of baggerspecie toepast binnen een landbouwbedrijf. Voorwaarde is dat de grond- of baggerspecie komt van een perceel dat bij uw landbouwbedrijf hoort. En dat u op dat perceel een vergelijkbaar gewas teelt als op het perceel waar u de grond- of baggerspecie toepast.
 • Als u tijdelijk grond- of baggerspecie verplaatst of wegneemt uit de toepassing, en daarna op (vrijwel) dezelfde plaats en onder dezelfde conditie terugplaatst. 
 • Als u schone grond en baggerspecie toepast in hoeveelheden kleiner dan 50 kubieke meter. 
 • Als u particulier bent en niet beroepsmatig grond of baggerspecie toepast.

Bouwstoffen

Wil je steenachtige bouwstoffen gebruiken? De bodem en het oppervlaktewater moeten beschermd worden tegen verontreiniging. Oppervlaktewater is al het natuurlijke water dat te zien is aan de oppervlakte, zoals sloten, beken, kanalen en vennen en staat in verbinding met grondwater. Daarom mag je alleen bouwstoffen gebruiken die voldoen aan de normen uit het Besluit bodemkwaliteit. Dit kun je aantonen met een milieuverklaring bodemkwaliteit. Wanneer een medewerker van het waterschap naar de verklaring vraagt, moet je deze kunnen laten zien.

Er gelden uitzonderingen voor bepaalde materialen en situaties. Daarvan is dan al bekend dat het vrijwel altijd aan de normen voldoet. Zo is bijvoorbeeld voor het toepassen van beton, keramiek, natuursteen, metselmortel en bakstenen geen verklaring nodig.

Kwaliteitsborging in het bodembeheer

Kwaliteitsborging in het bodembeheer is een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit. Hier staat in aan welke eisen uitvoerders van bodemwerkzaamheden moeten voldoen. Een aantal werkzaamheden mogen alleen nog worden uitgevoerd door bepaalde bedrijven. Deze bedrijven moeten gecertificeerd en erkend zijn. Het gaat om:

 • Bodemsanering
 • Veldwerk
 • Monstername bij partijkeuringen
 • Uitvoeren van een bodemanalyse

Wil je als bedrijf een aanvraag om erkenning indienen? Dat kan bij Rijkswaterstaat. Deze organisatie voert namens het Ministerie van Infrasturctuur en Waterstaat de erkenningsregeling uit.

Digitale bodem- en waterbodemkwaliteitskaart

Alle beschikbare bodem- en waterbodeminformatie van gemeenten, provincies en van het waterschap zelf is van belang bij het uitvoeren van activiteiten in de bodem en waterbodem. Denk aan grondtransporten, aankoop van stukken grond (perceel genoemd in het Kadaster), graafwerkzaamheden, baggeren of weghalen van slib, onderhoud van de dijken en kades, aanleg van natuurvriendelijk oevers.

Op de digitale kwaliteitskaarten staat informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodems in het buitengebied en de keringen.

 • Bij onderhoudswerken aan watergangen komt vaak bagger of slib vrij die het waterschap kan gebruiken voor bijvoorbeeld het ophogen en verstevigen van keringen. Door de kwaliteit van de waterbodem van te voren op kaart vast te leggen hoeft vrijgekomen bagger of slib niet steeds apart te worden gekeurd door middel van (water)bodemonderzoek.
 • Daarnaast wordt het eenvoudiger om bij oeverherstelwerkzaamheden grond toe te passen. Behalve het waterschap maken ook gemeenten, aannemers en anderen die baggerwerken of onderhoudswerkzaamheden aan watergangen in het buitengebied uitvoeren gebruik van deze kaart. Dit alles bevordert het duurzaam hergebruik van grond en bagger of slib en beperkt het onnodig transport daarvan.

Bodem en water informatie kaart

Heb je gevonden wat je zocht?