De provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten Het Hogeland en Schiermonnikoog en Waterschap Noorderzijlvest hebben een gezamenlijke verklaring gedeeld over de toekomst van de Wadden. De betrokken bestuurders deelden hun inbreng met alle Tweede Kamerfracties die op 25 januari deelnemen aan het commissiedebat over de Wadden. 

Voor de volledigheid delen wij de tekst die de betrokken bestuurders van deze 5 overheden naar Den Haag stuurden:

"Op 25 januari aanstaande spreekt u tijdens het Commissiedebat Wadden onder andere over de stroomkabels en de governance voor de Wadden. Uw debat raakt onze bevoegdheden en verantwoordelijkheden die wij hebben in dit gebied. Zodoende willen wij als noordelijke bestuurders u als betrokken volksvertegenwoordigers in gezamenlijkheid de volgende punten meegeven, ter voorbereiding op dit debat:
 

  • De Waddenzee is een uniek natuurgebied waar we zuinig op moeten zijn. Bij de aanlanding van windparken op de Eemshaven moet zorgvuldig worden onderzocht hoe inpassing op de meest natuur inclusieve manier en met de meest natuurvriendelijke technieken kan worden gerealiseerd. 
  • De Waddenzee staat onder druk door o.a. zeespiegelstijging onder invloed van klimaatverandering en de toenemende economische activiteit, zoals gaswinning in en rond de Waddenzee en Noordzee. Windparken zijn momenteel de enige goed schaalbare manier van energiewinning om de CO2-uitstoot snel en grootschalig terug te dringen. Door te kiezen voor windenergie wordt dit unieke natuurgebied beschermd tegen klimaatverandering. 
  • De aanleg van stroomkabels zorgt voor extra belasting op het Waddengebied waardoor het van belang is om te kijken naar de totale belasting van economische activiteiten op de Waddenzee. De zout- en gaswinning vormen een zware belasting op de Waddenzee, reden temeer onderzoek te doen naar de cumulatieve effecten op de Wadden. Hierbij moet worden verkend welke bestaande economische activiteiten met impact op de Waddenzee kunnen worden afgebouwd.
  • Om de Nederlandse CO2-emmisiedoelstellingen in 2030 te behalen, zijn de windparken boven de Wadden van nationaal belang. De Eemshaven levert een cruciale bijdrage in deze energietransitie door de windparken te koppelen en te laten aanlanden in de Eemshaven.  
  • Groningen heeft 7,1 GW duurzame energie nodig om aan de vraag te kunnen voldoen, zoals onderbouwd in de Cluster Energie Strategie. Er is dus veel meer ambitie nodig dan de 4,7 GW die nu is voorzien voor Noord-Nederland. Dit is niet alleen cruciaal voor de toekomstagenda Groningen en het economisch perspectief voor Noord-Nederland na beëindiging van de gaswinning maar van nationaal belang.
  • De Noordelijke overheden steunen de aanpak zoals deze nu door de staatssecretaris in de VAWOZ brief wordt voorgesteld. Wij roepen de minister op de decentrale overheden als gelijkwaardige bestuurlijk partner te betrekken bij de besluitvorming in het proces om tot een voorkeursalternatief te komen. 
  • De aanlanding van windparken nu en in de toekomst moet in één keer goed. Door gezamenlijk met partijen op te trekken in de aanlanding van windparken boven de Wadden hopen we binnen de genoemde tijd voldoende wind op zee te realiseren. Hierbij vinden we het van belang om ook windparken 5 Middenberm en 6 mee te nemen in de onderzoeken. 
  • Het is van cruciaal belang dat het Rijk een goed investeringspakket voor de omgeving ontwikkelt dat over substantiële middelen kan beschikken. Met dit fonds ontstaat momentum om echt iets voor het Waddengebied te betekenen: tenminste de helft van de 2 miljard die het Rijk in de brief voor de omgeving op tafel legt, moet worden geïnvesteerd in het behoud en de ontwikkeling van Unesco werelderfgoed de Waddenzee en in de andere relevante omgevingsbelangen. 
  • De regionale partijen hebben de voorkeur om de aanlanding in de Eemshaven te faciliteren via een oostelijke route door de Waddenzee. De route via west o.a. over Schiermonnikoog en Ameland heeft niet onze voorkeur.
  • De Noordelijke overheden zijn van mening dat het Rijk direct contact met de Duitse buren moet gaan zoeken om de mogelijkheden voor aanlanding via Eemshaven Oost te verkennen en mocht dit op problemen stuiten voor de aanlanding via Oost bij de Duitse buren te lobbyen.

Wij willen u op voorhand bedanken voor het meenemen van onze inbreng tijdens het debat en staan u graag persoonlijk te woord indien u hierover vragen heeft".
 
Met vriendelijke groeten,
 
Ineke van Gent, burgemeester gemeente Schiermonnikoog
Eltjo Dijkhuis, wethouder gemeente Het Hogeland
Herman Beerda, lid dagelijks bestuur Waterschap Noorderzijlvest
Sietske Poepjes, gedeputeerde provincie Fryslân
Fleur Gräper, gedeputeerde provincie Groningen.