Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest vergadert woensdag 6 juli vanaf 14.00 uur. Op de agenda staan onder meer de onderwerpen Kaderbrief, peilbesluit en Kaderrichtlijn water-maatregelen Paterswoldsemeer.

Kaderbrief: het vooruitzicht voor 2023

Het algemeen bestuur bespreekt de kaderbrief. Daarin staat welke (financiële) ontwikkelingen voor het komende jaarplan worden verwacht. Het beeld is in vergelijking met voorgaande jaren heel anders. Door fikse kostenstijgingen wordt het werk van het waterschap behoorlijk duurder: hoge inflatie, stijgende prijzen voor materialen, langere levertijden en extra verplichtingen die voortkomen uit CAO ontwikkelingen, zijn daar debet aan. 

Het bestuur wil geplande investeringen voor de komende jaren doorzetten.

Zo voorkomt het waterschap dat er later een (nog duurdere) inhaalslag nodig is. De beschikbaarheid van personeel bij het waterschap zelf als bij onze dienstverleners is een zorg voor het bestuur. De levering van materialen staat eveneens onder druk. Met alle actuele ontwikkelingen die kosten opdrijven, houdt het bestuur rekening met een negatief resultaat over 2022. Daarom wil het bestuur behoedzaam omgaan met het inzetten van reserves om daarmee een stijging van het belastingtarief enigszins te dempen. Voor de zuiveringstaak stelt het bestuur in ieder geval een onttrekking van € 1,5 miljoen voor. Dat is in lijn met voorgaande jaren.

Kaderbrief met een gemiddelde stijging van het belastingtarief tussen 6% en 10%. 

Om de afspraken uit het bestuursakkoord en het vanaf 2022 ingezette Waterbeheerprogramma te blijven uitvoeren, gaat het bestuur in deze kaderbrief uit van een gemiddelde stijging van het belastingtarief tussen 6 en 10%. In voorgaande jaren wist het bestuur de stijging tot maximaal 4% te beperken. Dat lukt in de huidige geopolitieke situatie en met sterk veranderde omstandigheden in de markt voor 2023 niet. 
 

Peilbesluit en Kaderrichtlijn water-maatregelen Paterswoldsemeer

Het algemeen bestuur neemt op 6 juli een besluit over het voorstel om het peilbesluit Paterswoldsemeer vast te stellen. Het peilbesluit draagt bij aan het bereiken van een zo goed mogelijke waterkwaliteit voor het Paterswoldsemeer. Ook sluit het aan bij de Kaderrichtlijn water (KRW)-opgave en draagt het bij aan een klimaatrobuust ingericht watersysteem voor mens en water. 


Peilbesluit Paterswoldsemeer

Het peilbesluit Paterswoldsemeer omvat 24 peilgebieden, waarbij voor vijf peilgebieden een wijziging van het huidige peil wordt voorgesteld. Om de peilen te realiseren, zijn uitvoeringsmaatregelen nodig. Daarnaast zijn maatregelen nodig om het watersysteem van Groningen-Zuid (bemalingsgebied De Verbetering) klimaatrobuust te maken. Deze maatregelen vallen buiten de begrenzing van het peilbesluit, maar zijn wel nodig om de wijziging van het peil van het Paterswoldsemeer te kunnen uitvoeren. Daarom wordt krediet aangevraagd voor beide soorten maatregelen in het bemalingsgebied De Verbetering. Het gaat in totaal om € 2.780.000,-.

Kredietaanvraag voor planperiode 3 van het KRW-maatregelenpakket Paterswoldsemeer

Het algemeen bestuur besluit ook over een kredietaanvraag voor de realisatie van maatregelen uit planperiode 3 van het Kaderrichtlijn water-maatregelenpakket Paterswoldsemeer (2022-2027). Het doel hiervan is het verbeteren en daarna behouden van de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer volgens de Kaderrichtlijn water. Waarbij de ecologische toestand (macrofauna, waterflora en vis) kan worden gekwalificeerd als ‘goed ecologisch potentieel’ in 2027. De maatregelen die gepland zijn, omvatten het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en -zones, het aanleggen van schuil- en paaiplaatsen voor vissen, het verminderen van bladinval en preventief maaien.

Het maatregelenpakket is zodanig samengesteld, dat er niet overmatig veel waterplanten gaan groeien, want dat is niet wenselijk in verband met de recreatieve functie van het meer. Dit wordt met monitoring in de gaten gehouden. De kosten voor het totale pakket bedragen €4.489.000,-