De landbouw en schoon water zijn niet te scheiden van elkaar. Veel agrariërs werken al flink mee aan schoner water. Er is belangrijke regelgeving voor de agrarische sector.

Activiteitenbesluit

Vanaf 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit Milieubeheer voor de land- en tuinbouw in werking getreden. Om je wegwijs te maken in de wirwar van milieuregels, eisen en voorschriften is er de Agriwijzer. Daar verwijzen we naar voor een heldere toelichting.

Akkerbouw

Keus voor spuitdoppen

Akkerbouwers werken eraan dat minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Bij het gebruik van zulke middelen langs oevers is een zogenaamde kantdop nodig. Verder is de mate van verspreiding afhankelijk van:

  • De hoeveelheid water die gebruikt wordt;
  • De snelheid waarmee zulke stoffen over het land uitgereden worden;
  • Boomhoogtes in de buurt;
  • De spuittechniek;
  • De mate waarin een te vergaande verspreiding via de lucht (drift) tegengegaan moet worden.

Als je deze gegevens invult op een speciale site krijg je een advies voor een passende spuitdop.

Drukregistratie

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer stelt eisen aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de open teelt. Ook is er een verplichting voor het hebben van een drukregistratievoorziening. Zo'n voorziening toont aan dat je in het werk op het veld de juiste spuitdruk hanteert. Daarmee voorkom je het verwaaien van het gewasbeschermingsmiddel voldoende. Voor actuele en overzichtelijke informatie hierover verwijzen wij je naar de Helpdesk Water.

Minder gewasbeschermingsmiddelen uitspoelen

Met behulp van de nodige informatie is veel mogelijk om het uitspoelen van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te beperken. Wij verwijzen daarvoor naar een online gereedschapskist.

Bollenteelt

In de bollenteelt komt het voor dat gewasbeschermingsmiddelen van het eigen erf afspoelen. Dat komt vaak door het ontsmetten van bollen en het reinigen van onder meer werktuigen of gereedschap. Als afgespoelde beschermingsmiddelen niet opgevangen worden, komen ze terecht in het oppervlaktewater. Dat wordt dan verontreinigd. We geven graag praktische maatregelen mee om deze afspoeling zoveel mogelijk te beperken.

Veehouderij

In de veehouderij komt het voor dat perssap uit kuilbulten, (drijf)mest of vervuild regenwater van het boerenerf direct naar het oppervlaktewater kan stromen. De kwaliteit van het water wordt daardoor minder goed. Het waterschap wil de afspoeling van het erf daarom verminderen.

Let op bij inkuilen van veevoer

Veel veehouders kuilen veevoer in. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld gras, maïs of granen samenpersen en inpakken in plastic. Zo kunnen ze het voer goed bewaren voor in de winter. Als je gras, maïs of granen samenperst, stroomt er sap uit. Dit zogenaamde perssap is góed voor het vee en slécht voor de kwaliteit van het water. Daarom moeten we ervoor zorgen dat het perssap niet wegstroomt.

Hoe zorg je ervoor dat het perssap niet wegstroomt?

De producten hieronder houden het perssap goed vast. Leg daarom een laag hiervan onder je veevoer. Zo stroomt het sap niet weg.

  • Koolzaadstro
  • Tarwestro
  • Gerstestro
  • Graszaadhooi
  • Luzerne
  • Droge graskuil
  • Gedroogde bietenpulp

Opruiming gewasbeschermingsmiddelen

Agrarische ondernemers in open teelten en glastuinbouw en loonwerkers kunnen gratis lege en gespoelde plastic cans van gewasverzorgingsproducten inleveren. Dit gebeurt jaarlijks, ook in 2024 en daarna. Daarnaast kunnen ze de resten van gewasbeschermingsmiddelen inleveren, met een inzameling elke twee jaar, in 2024 en vervolgens in 2026.

storl.nl(externe link)

Heb je gevonden wat je zocht?