Coalitieakkoord 2023 - 2027

Het bestuur onderstreept de waarde van water als belangrijk en onmisbaar element in ons werkgebied en als drager van bestaande en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het bestuur zet zich namens de coalitie in om de waarde van water in het werk van het waterschap zichtbaar en tastbaar te maken.

Naast de al geplande investeringen in het lopende waterbeheerprogramma benadrukt het bestuur het doorzetten van robuust werk aan water, met maatwerk en met elkaar. Een aantal thema’s krijgt extra aandacht de komende jaren:

 • Water en bodem zijn sturend in ruimtelijke ontwikkelingen
 • Het watersysteem wordt meer natuurlijk; een veerkrachtige natuur is beter in staat om de effecten van klimaatveranderingen op te vangen naast (alleen maar) technische oplossingen
 • Onderzoek naar de ontwikkeling van een brede veilige kustzone inclusief het omgaan met verzilting in dit gebied
 • Het verbeteren van de waterkwaliteit in combinatie met het realiseren van een grotere biodiversiteit
 • Het beter vasthouden van water voor perioden met droogte
 • Het kunnen blijven afvoeren van teveel water als de zeespiegel blijft stijgen en de bodem blijft dalen
 • Onderzoek naar het aanpassen van de zuiveringen om te voldoen aan nieuwe regelgeving en het vergaand kunnen verwijderen van medicijnresten en microplastics
 • Onderzoek naar het terugwinnen van grondstoffen
 • Meer agenderende en sturende rol van het waterschap om samen met andere overheden bij te dragen aan meerwaarde voor het gebied
 • Meer samenwerken met de omgeving
 • Meer waterbewustzijn specifiek in de bebouwde (stedelijke) omgeving en gericht op jongeren
 • De lasten stijgen de komende jaren als gevolg van autonome ontwikkelingen (rente en inflatie) en het afgesproken ambitieniveau uit het Waterbeheerprogramma. De tariefontwikkeling voor de waterschapsbelastingen stijgt gelijkmatig de komende jaren.
 • Inzet op externe financieringsbronnen om de lasten voor inwoners en ondernemers te kunnen matigen

Meer informatie

Een waterbeheerprogramma heette eerder ook wel een waterbeheerplan. Wij gebruiken de wettelijke term ‘waterbeheerprogramma’.

Waterbeheerprogramma 2022-2027

Heb je gevonden wat je zocht?