• CDA-CU-VVD

Portefeuille

 • Primaire en regionale keringen 
 • Coördinerend voor Droge Voeten 2050
 • Muskus- en beverrattenbeheer
 • Financiën en Bedrijfsvoering
 • Coördinatie ontwikkelingen belastingstelsel
 • Auditcommittee/Rekenkamercommissie
 • Verbonden partijen
 • ICT & Cybersecurity
 • Arbo en Veiligheid
 • 1e loco dijkgraaf
 • Optimalisatie Onlanden
 • Fochteloërveen

Overleggen en samenwerkingsverbanden

 • Provincie Groningen
 • Provincie Drenthe
 • Alliantie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Stuurgroep Economie en Ecologie in balans (Eems-Dollard 2050)
 • Commissie Waterkeringen (CWK) van de Unie van Waterschappen
 • Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO Noord, gezamenlijk met portefeuillehouder watersysteem Noord)
 • Nederlandse Waterschapsbank
 • Bestuurslid Fonds Nederlandse Waterschapsbank
 • GR Het Waterschapshuis
 • GR Het Noordelijk Belastingkantoor
 • GR Groninger Monumentenfonds
 • Accounthouder Groningen Seaport
 • Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
 • Accounthouder Natuur- en milieuorganisaties