Het klimaat verandert. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast en watertekort binnen het beheergebied van Noorderzijlvest groter. Wat dit precies betekent is onderzocht in een studie. Wat gaan we doen om de wateroverlast tot 2050 tegen te gaan? Gebleken is dat we maatregelen moeten nemen. In het deelgebied De Driepolders zijn we begin januari 2020 met de uitvoering gestart.

Een gedeelte van deze maatregelen ligt binnen het gebied Zuidelijk Westerkwartier.

Samen werken aan natuur en water

Als Waterschap Noorderzijlvest gaan we in het Zuidelijk Westerkwartier maatregelen nemen om wateroverlast en watertekort te voorkomen. Immers, het waterschap is verantwoordelijk voor een veilig watersysteem en voor voldoende en schoon water. Tegelijkertijd heeft ook de provincie Groningen een belangrijk doel binnen het Zuidelijk Westerkwartier: het inrichten van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN).

Meer informatie

Nationaal Natuur Netwerk

Provincie en waterschap hebben ervoor gekozen om de maatregelen voor natuur en water zoveel mogelijk gecombineerd uit te voeren. Dat voorkomt dubbele werkzaamheden en dubbele overlast voor de inwoners van het gebied.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

De samenwerking van provincie en waterschap en andere belanghebbenden gebeurt onder de vlag “Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier”. Waterschap en provincie zijn de gezamenlijke opdrachtgevers. De gebiedsontwikkeling wordt aangestuurd door de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier. In de Gebiedscommissie zitten de bestuurlijke vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties. Namens het waterschap is dat DB-lid Herman Beerda. Prolander geeft vorm aan de uitvoering van het gebiedsproces.

Samengevat dient de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier vijf doelen:

 • Realisatie natuurdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland
 • Inrichting van de waterhuishouding, -kwantiteit en -kwaliteit
 • Behoud en herstel van landschappelijk kernkwaliteiten
 • Landbouwstructuurverbetering
 • Versterking van de (be)leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van het gebied voor bewoners en recreanten, in samenhang met de omliggende natuurgebieden

Maatregelen tegen wateroverlast en watertekort

Om wateroverlast en watertekort tegen te gaan, voeren we binnen het Zuidelijk Westerkwartier de volgende maatregelen uit:

 • Inrichten van waterberging en natuur binnen “De Driepolders’
  Het gaat om 1,3 miljoen m3 waterberging.
 • Inrichten waterberging en natuur binnen polder De Dijken-Bakkerom
  Het gaat om 1,2 miljoen m3 waterberging.
 • Inrichten beeksysteem Dwarsdiep
  Het gaat om het vasthouden van 2,7 miljoen m3 water in combinatie met een natuurlijke beekinrichting.
 • Optimaliseren van de Lettelberterbergboezem.
  De kunstwerken van de bergboezem zijn aan vervanging toe. Daarnaast wordt de bergboezem natuurlijker ingericht en geschikter gemaakt als leefgebied voor vis.
 • Optimaliseren waterbeheer in polders Vredewold, Nienoord, Zuiderpolder, Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert ('NBW'-polders).Voor deze polders is een peilbesluit opgesteld. Binnen dit traject zijn de polderpeilen en de definitieve maatregelen bepaald. Na vaststelling van het peilbesluit is de uitvoering van maatregelen meegenomen binnen de gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier.

De waterbergingsgebieden kunnen we in situaties met extreme neerslag inzetten. Ze helpen om bij wateroverlast de waterstanden op de boezem binnen de perken te kunnen houden.

Alle deelgebieden met de verschillende opgaven vindt u op het kaartje 'Plangebied Zuidelijk Westerkwartier met deelgebieden' in de rechter kolom.

Planning van de werkzaamheden

 • Start 2016
 • Afronding 2022

Actuele informatie over de procedures en de planning kunt u vinden op de tijdlijn op de website van het project Zuidelijkwesterkwartier.nl/tijdlijn.

Klaas Doornbosbrug

Klaas doornbosbrug

 

Tot de vele werkzaamheden voor de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier horen ook werkzaamheden aan de Bergboezem Lettelbert en de renovatie van de Klaas Doornbosbrug. Deze brug ligt over het Lettelberterdiep bij de bergboezem.

De renovatie is kortgeleden afgerond. Dat was de aanleiding om een interview te houden met Klaas Doornbos, naar wie de brug is vernoemd.

Interview Klaas Doornbos

Het interview geeft een interessant overzicht van het ontstaan van de bergboezem.

Interview Klaas Doornbos februari 2021 (pdf, 278 kB)

YouTube filmpje 

Impressie nieuw te bouwen gemaal

Wanneer je de video 'Impressie van het nieuw te bouwen gemaal Lettelbert in De Drie Polders' om een of andere reden niet kunt bekijken of als je vragen hebt naar aanleiding van de video stuur een e-mail info@noorderzijlvest.nl

YouTube filmpje van Prolander (met muziek als achtgrond):
Impressie van het nieuw te bouwen gemaal Lettelbert in De Drie Polders 

Interactieve kaart

Maatregelen per deelgebied

Om te laten zien welke werkzaamheden er concreet worden uitgevoerd is een kaart ontwikkeld. Op de kaart vind je voor elk van de deelgebieden waarin we in het Zuidelijk Westerkwartier aan de slag zijn informatie over de gebiedsontwikkeling.

Wanneer je de kaart om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen heeft naar aanleiding van de kaart stuur een e-mail info@noorderzijlvest.nl

Interactieve kaart

Zuidelijkwesterkwartier.nl interactieve kaart zuidelijk westerkwartier

Heb je gevonden wat je zocht?