In het Zuidelijk Westerkwartier combineren provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en ontspannen.

Meest actuele informatie

Logo gebiedsontwikkeling-zuidelijk-westerkwartier

De meest actuele informatie, nieuwsbrieven en verslagen van de gebiedsbijeenkomsten kun je vinden op de website: zuidelijkwesterkwartier.nl(externe link)

Nieuwsbrief Zuidelijk Westerkwartier

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden nieuwsbrief Zuidelijk Westerkwartier(externe link)
 

Ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep ter inzage 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest heeft het ontwerp-peilbesluit voor het Dwarsdiep vastgesteld op 23 januari 2024. Op basis van het Schetsontwerp is uitgewerkt wat dit hydrologisch en waterbouwkundig vraagt. De aanpassingen in het watersysteem die hiervoor nodig zijn, zijn in een ontwerp-peilbesluit opgeschreven. Dit ontwerp-peilbesluit is nu beschikbaar om in te zien, vragen over te stellen en eventueel zienswijzen op in te dienen. Hieronder lees je hier meer over. 

Water- en natuuropgave Zuidelijk Westerkwartier

Het waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer in dit gebied. Een peilbesluit legt het gewenste waterpeil van een gebied vast. In een peilbesluit staat ook wat de bandbreedte is van het in te stellen peil bij langdurige droge of natte omstandigheden. 

Dit peilbesluit nemen we vanwege de natuur- en wateropgave in het Zuidelijk Westerkwartier, uitgevoerd in de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Hierin zijn opgaves voor waterveiligheid (waterberging), waterkwaliteit (KRW), waterconservering en de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gecombineerd. Het Dwarsdiep is als onderdeel van het maatregelenpakket Droge Voeten 2050 aangewezen als bergingsgebied. Om waterberging mogelijk te maken zijn aanpassingen nodig in de inrichting van het gebied. Meer informatie lees je op onze peilbesluiten.

Ter inzage dinsdag 30 januari tot en met vrijdag 15 maart 2024

Het ontwerp-peilbesluit ligt ter inzage van dinsdag 30 januari 2024 tot en met vrijdag 15 maart 2024. Je kunt het ontwerp-peilbesluit inzien: 

Meer achtergrond informatie

De storymap Dwarsdiep is een digitale, toegankelijke toelichting op het ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied, vaak één of meerdere polders en welke maatregelen daarbij horen. Deze storymap is dus niet zelf het peilbesluit. Storymap Ontwerp Peilbesluit Dwarsdiep (30 januari 2024)(externe link)

Inloopavond - donderdag 29 februari 2024

Omdat het ontwerp-peilbesluit over een groot gebied gaat en veel aanpassingen in de leefomgeving bevat, willen we dit graag goed toelichten tijdens een inloopavond. U bent van harte welkom! 

 • Wat: Inloopavond ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep 
 • Wanneer: Donderdag 29 februari 2024, vanaf 17:00 uur tot 21:00 uur 
 • Waar: De Postwagen, Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert 

Zienswijze indienen? 

Ben je belanghebbende? Dan kun je van dinsdag 30 januari 2024 tot en met vrijdag 15 maart 2024 jouw zienswijze over het ontwerp schriftelijk indienen. Onder vermelding van kenmerk en onderwerp: ´Zienswijze ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep´ kun je een zienswijze sturen naar: Dagelijks Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Of per mail via info@noorderzijlvest.nl. 

Kaart Dwarsdiepgebied

Kaart van het Dwarsdiepgebied met de gebieden waar het peilbesluit over gaat. Mocht je om een of andere reden de kaart niet kunnen lezen, dan kun je contact opnemen met het waterschap via info@noorderzijlvest.nl

Kaart van het Dwarsdiepgebied met gearceerd de gebieden waar het peilbesluit over gaat.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met het waterschap via (050) 304 89 11 of info@noorderzijlvest.nl onder vermelding van ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep. 

Wat doen we in het Zuidelijk Westerkwartier?

Het klimaat verandert. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast en watertekort binnen het werkgebied van Noorderzijlvest groter. De gevolgen daarvan zijn onderzocht in een studie. 

 • Om de wateroverlast tot 2050 tegen te gaan, moeten we maatregelen nemen. Een deel daarvan voeren we uit binnen het Zuidelijk Westerkwartier.
 • Tegelijkertijd heeft ook de provincie Groningen een belangrijk doel binnen het Zuidelijk Westerkwartier: het inrichten van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN).

Provincie en waterschap voeren de maatregelen voor natuur en water zoveel mogelijk samen uit. Dat voorkomt dubbele werkzaamheden en dubbele overlast voor de inwoners van het gebied.

Doelen gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Samengevat heeft de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier vijf doelen:

 • Bereiken van natuurdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland
 • Inrichten van de waterhuishouding, zowel voor waterhoeveelheid en waterkwaliteit
 • Behoud en herstel van landschappelijk kernkwaliteiten
 • Verbeteren van de landbouwstructuur
 • Versterken van de leefbaarheid in het gebied voor bewoners en recreanten, in samenhang met omliggende natuurgebieden

Wateroverlast en watertekort tegengaan

Om wateroverlast en watertekort tegen te gaan, werken we de komende tijd aan:

 • Inrichten beeksysteem Dwarsdiep. Het gaat om het vasthouden van 2,7 miljoen m3 water in combinatie met een natuurlijke beekinrichting.

Wat is al klaar?

 • Inrichten van waterberging en natuur binnen “De Driepolders’. In de waterberging kunnen we in noodgevallen 1,3 miljoen m3 water tijdelijk bergen.
 • Inrichten waterberging en natuur binnen polder De Dijken-Bakkerom. In de waterberging kunnen we in noodgevallen 1,2 miljoen m3 water tijdelijk bergen.
 • Optimaliseren van de Lettelberterbergboezem. De kunstwerken van de bergboezem zijn vervangen. De bergboezem heeft nu een natuurlijker inrichting. Daardoor is het gebied ook geschikter als leefgebied voor vis.
  Een interessant overzicht van het ontstaan van de bergboezem geeft het interview met Klaas Doornbos februari 2021: Klaas Doornbos.pdflink naar pdf bestand
 • Optimaliseren waterbeheer in polders Vredewold, Nienoord, Zuiderpolder, Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert. We hebben het waterbeheer aangepast aan de eisen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). 

Waterbergingsgebieden

De waterbergingsgebieden kunnen we inzetten wanneer in een periode uitzonderlijk veel neerslag valt. De waterbergingen helpen om bij wateroverlast de waterstanden op de boezem binnen de perken te houden.

 • De waterbergingen ‘De Drie Polders’ en 'Polder de Dijken-Bakkerom’ zijn klaar voor inzet. De verandering in het landschap is goed te zien.

Heb je gevonden wat je zocht?