Afspraken over peilen moeten soms opnieuw gemaakt worden. Omstandigheden en inzichten kunnen veranderen. We hebben kortgeleden een aantal nieuwe peilbesluiten genomen. En er worden op dit moment ook nieuwe peilbesluiten voorbereid. De planning voor nieuwe peilbesluiten loopt door tot in 2024

Peilbesluiten in voorbereiding

Alle peilbesluiten die we nu voorbereiden of al verder in het proces zijn, hebben allemaal te maken met de bodemdaling die door aardgaswinning optreedt. In deze gebieden is meer dan 10 centimeter bodemdaling aan de orde. Dat heeft invloed op de werking van het watersysteem. Het gaat om de volgende gebieden:

Electraboezem, 1e schil

Begin 2021 jaar is het voorstel voor het peilbesluit Electraboezem, 1e schil vastgesteld.

Fivelingoboezem

Een nieuw peilbesluit voor de Fivelingoboezem is in voorbereiding

Mocht je problemen hebben met het lezen van het digitale document dan kun je contact met ons opnemen via peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Fledderbosch - Ons Belang

De formulering van een nieuw peilbesluit is in afrondingsfase.

Mocht je problemen hebben met het lezen van het digitale document dan kun je contact met ons opnemen via peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Garmerwolde - Rottegat

De voorbereiding van het peilbesluit is uitgesteld in verband met de vervanging van gemaal Rottegat.

Mocht je problemen hebben met het lezen van het digitale document dan kun je contact met ons opnemen via peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Casper Hommes

Eind 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het peilbesluit Casper Hommes.

 • Resultaten daarvan voor de polder Casper Hommes zijn besproken in de zomer van 2021 met grondeigenaren.
 • Met die inbreng kunnen we najaar 2021 een voorstel voor het peilbesluit aan grondeigenaren en inwoners voorleggen.
 • Begin 2022 volgt afronding van het besluitvormingsproces voor dit peilbesluit.
 • Peilbesluit Casper Hommes (digitaal document - storymaps.arcgis.com)

Mocht je problemen hebben met het lezen van het digitale document dan kun je contact met ons opnemen via peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Oudezijl

Eind 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het peilbesluit Oudezijl.

 • Resultaten daarvan voor de polder Oudezijl  zijn besproken in de zomer van 2021 met grondeigenaren.
 • Met die inbreng kunnen we najaar 2021 een voorstel voor het peilbesluit aan grondeigenaren en inwoners voorleggen.
 • Begin 2022 volgt afronding van het besluitvormingsproces voor dit peilbesluit.
 • Peilbesluit Oudezijl (digitaal document - storymaps.arcgis.com)

Mocht je problemen hebben met het lezen van het digitale document dan kun je contact met ons opnemen via peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Spijksterpompen

Eind 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het peilbesluit Spijksterpompen.

 • Bijeenkomsten met grondeigenaren over de resultaten van ons onderzoek zijn gepland voor het najaar 2021.
 • De presentatie van het voorstel voor het nieuwe peilbesluit aan de omgeving volgt in begin 2022.
 • De besluitvorming is direct daarna gepland.

Vastgestelde peilbesluiten

Er zijn de afgelopen jaren een aantal nieuwe peilbesluiten door het algemeen bestuur vastgesteld. Daar waren verschillende redenen voor. Het overzicht van vastgestelde peilbesluiten sinds 2019 in de volgende gebieden ziet er als volgt uit:

Polder Hemert

Voor deze polder is in november 2020 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Dat was nodig omdat de polder in een gebied ligt waar de bodem daalt door aardgaswinning. Dat beïnvloedt de werking van het watersysteem.

Polder Dijken-Bakkerom

Voor deze polder is in oktober 2019 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Dat hebben we gedaan om de volgende redenen:

Polder de Delthe

Voor deze polder is in oktober 2019 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Dat was nodig omdat de polder in een gebied ligt waar de bodem daalt door aardgaswinning. Dat beïnvloedt de werking van het watersysteem.

Fanepolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert/Driepolders

Voor deze polders is in juni 2019 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Het peilbesluit wordt uitgevoerd binnen de inrichting van het Zuidelijk Westerkwartier.

 • Deze polders liggen vrij laag en kennen een hoge waterstand. Als er veel neerslag valt, kan het water uit sloten soms overlopen op het land. Er zijn normen afgesproken in het Nationaal Bestuursakkoord Water over hoe vaak dat mag gebeuren. Dat betekent dat grasland eens in de 10 jaar mag overlopen met water uit de omringende sloten op het land. Dat mag dan op 5% van het laagste deel van de polder.
 • In de bodem van de zes polders komt in de ondergrond hier en daar veen voor. Dit betekent dat we de waterstanden niet zomaar kunnen verlagen. Verlaging van waterstanden kan bij veenbodems leiden tot het dalen van de bodem.

Wil je informatie over vastgestelde peilbesluiten? Neem dan contact met ons op.

peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?