Afspraken over peilen moeten soms opnieuw gemaakt worden. Omstandigheden en inzichten kunnen veranderen. We hebben kortgeleden een aantal nieuwe peilbesluiten genomen. En er worden op dit moment ook nieuwe peilbesluiten voorbereid. De planning voor nieuwe peilbesluiten loopt door tot in 2024.

 

Peilbesluiten in voorbereiding

Alle peilbesluiten die we nu voorbereiden of al verder in het proces zijn, hebben allemaal te maken met de bodemdaling die door aardgaswinning optreedt. In deze gebieden is meer dan 10 centimeter bodemdaling aan de orde. Dat heeft invloed op de werking van het watersysteem. Het gaat om de volgende gebieden:

Electraboezem, 1e schil

Begin 2021 jaar is het voorstel voor het peilbesluit Electraboezem, 1e schil vastgesteld.

Fivelingoboezem

Op dit moment loopt het proces om een nieuw peilbesluit vast te stellen. Er waren veel reacties uit de omgeving. Het maken van een voorstel vraagt wat meer tijd omdat het best moeilijk is is om in deze uitgestrekte boezem het gewenste peilbeheer voor de lange termijn zeker te stellen.

 • Het voorstel voor het peilbesluit leggen we in het derde kwartaal van 2021 voor aan de omgeving.
 • Eind 2021 start het bestuurlijke besluitvormingsproces.

Mocht je problemen hebben met het lezen van het digitale document dan kun je contact met ons opnemen via peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Fledderbosch-Ons Belang

Op dit moment loopt het proces om een nieuw peilbesluit vast te stellen. Er zijn bijeenkomsten met de omgeving geweest.

 • We verwachten in het voorjaar van 2021 een besluit te nemen over het voorstel van het nieuwe peilbesluit.
 • Daarna ligt het ter inzage.

Mocht je problemen hebben met het lezen van het digitale document dan kun je contact met ons opnemen via

Garmerwolde-Rottegat

De voorbereiding van peilbesluit is uitgesteld omdat eerst nieuwe gemaalcapaciteit wordt ingericht. Zodra die inrichting in de tweede helft van 2021 klaar is, gaan we verder met de voorbereidingen voor dit peilbesluit.

Casper Hommes, Oudezijl

Eind 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de peilbesluiten Casper Hommes, Oudezijl en Spijksterpompen.

 • Resultaten daarvan voor de polders Oudezijl en Casper Hommes bespreken we voor de zomer van 2021 met grondeigenaren.
 • Met die inbreng kunnen we najaar 2021 een voorstel voor het peilbesluit aan grondeigenaren en inwoners voorleggen.
 • Begin 2022 volgt afronding van het besluitvormingsproces voor deze twee peilbesluiten.

Spijksterpompen

De voorbereiding van peilbesluit Spijksterpompen neemt meer tijd. De vraagstukken rond zoetwatervoorziening in dit gebied vragen extra aandacht.

 • Bijeenkomsten met grondeigenaren over de resultaten van ons onderzoek zijn gepland voor het najaar 2021.
 • De presentatie van het voorstel voor het nieuwe peilbesluit aan de omgeving volgt in begin 2022.
 • De besluitvorming is direct daarna gepland.

Vastgestelde peilbesluiten

Er zijn de afgelopen jaren een aantal nieuwe peilbesluiten door het algemeen bestuur vastgesteld. Daar waren verschillende redenen voor. Het overzicht van vastgestelde peilbesluiten sinds 2019 in de volgende gebieden ziet er als volgt uit:

Polder de Hemert

Voor deze polder is in november 2020 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Dat was nodig omdat de polder in een gebied ligt waar de bodem daalt door aardgaswinning. Dat beïnvloedt de werking van het watersysteem.

Polder Dijken-Bakkerom

Voor deze polder is in oktober 2019 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Dat hebben we gedaan om de volgende redenen:

 • De inrichting van een natuur- en waterbergingsgebied is gerealiseerd binnen de totale inrichting van het Zuidelijk Westerkwartier. Er kan 1,1 miljoen kuub water in opgeslagen worden.
 • Deze nieuwe inrichting verandert het watersysteem van de polder.
 • Voor het tegengaan van verdroging en ontwikkelen van natte natuur zijn hogere peilen nodig.
 • Peilbesluit De Dijken - Bakkerom vastgesteld (officiele bekendmakingen.nl)

Polder de Delthe

Voor deze polder is in oktober 2019 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Dat was nodig omdat de polder in een gebied ligt waar de bodem daalt door aardgaswinning. Dat beïnvloedt de werking van het watersysteem.

Fanepolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert/Driepolders

Voor deze polders is in juni 2019 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Het peilbesluit wordt uitgevoerd binnen de inrichting van het Zuidelijk Westerkwartier.

 • Deze polders liggen vrij laag en kennen een hoge waterstand. Als er veel neerslag valt, kan het water uit sloten soms overlopen op het land. Er zijn normen afgesproken in het Nationaal Bestuursakkoord Water over hoe vaak dat mag gebeuren. Dat betekent dat grasland eens in de 10 jaar mag overlopen met water uit de omringende sloten op het land. Dat mag dan op 5% van het laagste deel van de polder.
 • In de bodem van de zes polders komt in de ondergrond hier en daar veen voor. Dit betekent dat we de waterstanden niet zomaar kunnen verlagen. Verlaging van waterstanden kan bij veenbodems leiden tot het dalen van de bodem.

Wil je informatie over vastgestelde peilbesluiten? Neem dan contact met ons op.

peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?