Afspraken over peilen moeten soms opnieuw gemaakt worden. Omstandigheden en inzichten kunnen veranderen. We hebben kortgeleden een aantal nieuwe peilbesluiten genomen. En er worden op dit moment ook nieuwe peilbesluiten voorbereid. De planning voor nieuwe peilbesluiten loopt door tot in 2024.

Peilbesluiten in voorbereiding

De meeste peilbesluiten die we nu voorbereiden of die al verder in het proces zijn, hebben te maken met de bodemdaling die door aardgaswinning optreedt. In deze gebieden in Noord-Groningen is meer dan 10 centimeter bodemdaling aan de orde. Dat heeft invloed op de werking van het watersysteem.

Een uitzondering hierop is het ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep in het Zuidelijk Westerkwartier. Dit peilbesluit is nodig voor de herinrichting van het beekdal om waterberging en ontwikkeling van natuur mogelijk te maken.

Bij de peilbesluiten in voorbereiding gaat het om de volgende gebieden:

Fivelingoboezem

Een nieuw peilbesluit voor de Fivelingoboezem is in voorbereiding

 • In de voorbereiding van het peilbesluit zijn in 2022 nadere onderzoeken gedaan.
 • In 2023 spreken we met agrariërs en grondbezitters over het huidige functioneren van het watersysteem.
 • Met behulp van de uitkomsten van de onderzoeken, onze rekenmodellen en de informatie uit de omgeving, gaan we in 2023 een concept-peilbesluit maken. Dit bespreken we met alle belanghebbenden.
 • Peilbesluit Fivelingoboezem (digitaal document - storymaps.arcgis.com)

Mocht je problemen hebben met het lezen van het digitale document dan kun je contact met ons opnemen via e-mail: peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Spijksterpompen

Eind 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het peilbesluit Spijksterpompen.

 • In 2022 hebben we met agrariërs en grondbezitters gesproken over het huidige functioneren van het watersysteem.
 • Met behulp van de uitkomsten van de onderzoeken, onze rekenmodellen en de informatie uit de omgeving, gaan we in het tweede kwartaal van dit jaar een concept-peilbesluit maken. 
 • In het derde vierde kwartaal organiseren we gebiedsbijeenkomsten waarin we dit concept-peilbesluit met alle belanghebbenden willen bespreken.
 • Peilbesluit Spijksterpompen - storymap (arcgis.com)

Vastgestelde peilbesluiten

Er zijn de afgelopen jaren een aantal nieuwe peilbesluiten door het algemeen bestuur vastgesteld. Daar waren verschillende redenen voor. De vastgestelde peilbesluiten sinds 2019 zijn:

Casper Hommes

Op 14 december 2022 heeft het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit Casper Hommes vastgesteld. De Polder Casper Hommes ligt in het gebied waar bodemdaling door aardgaswinning optreedt en dat heeft invloed op het watersysteem. Daarom is er een nieuw peilbesluit.

Bekendmaking peilbesluit Casper Hommes

Dwarsdiep  

Op 5 juni 2024 heeft het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit Dwarsdiep vastgesteld. Dit peilbesluit is nodig voor de herinrichting van het beekdal volgens het gebiedsplan voor het Dwarsdiepgebied. Om dit uit te voeren zijn aanpassingen in het watersysteem nodig. Het genomen peilbesluit bevat de nieuw in te stellen peilen en de hiervoor nodige constructies. 

Vastgesteld peilbesluit Dwarsdiep

De officiële bekendmaking van het peilbesluit is te vinden op www.overheid.nl:

Electraboezem, 1e schil

Op 27 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit 1schil Electraboezem vastgesteld.

Het peilgebeid 1schil Electraboezem ligt in het gebied waar bodemdaling door aardgaswinning optreedt. Dit heeft invloed op het watersysteem en daarom is er een nieuw peilbesluit opgesteld.

Fanerpolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert/Driepolders

Voor deze polders is in juni 2019 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Het peilbesluit is uitgevoerd binnen de inrichting van het Zuidelijk Westerkwartier.

 • Deze polders liggen vrij laag en hebben een hoge waterstand. Als er veel neerslag valt, kan het water uit sloten soms overlopen op het land. Er zijn normen afgesproken in het Nationaal Bestuursakkoord Water over hoe vaak dat mag gebeuren. Dat betekent dat grasland eens in de 10 jaar mag overlopen met water uit de omringende sloten op het land. Dat mag dan op 5% van het laagste deel van de polder.
 • In de bodem van de zes polders komt in de ondergrond hier en daar veen voor. Dit betekent dat we de waterstanden niet zomaar kunnen verlagen. Verlaging van waterstanden kan bij veenbodems leiden tot het dalen van de bodem.

Fledderbosch - Ons Belang

Op 15 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit Fledderbosch - Ons Belang vastgesteld. 
De Polder Fledderbosch - Ons Belang ligt in het gebied waar bodemdaling door aardgaswinning optreedt en dat heeft invloed op het watersysteem. Daarom is er een nieuw peilbesluit opgesteld.

Garmerwolde - Rottegat

Op 12 juli 2023 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit Garmerwolde-Rottegat vastgesteld. De Polder Garmerwolde-Rottegat ligt in het gebied waar bodemdaling door aardgaswinning optreedt en dat heeft invloed op het watersysteem. Daarom is er een nieuw peilbesluit opgesteld.

Vastgesteld peilbesluit Garmerwolde - Rottegat

Noorderzijlvest op www.overheid.nl: Waterschapsblad 2023, 10502 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Oudezijl

Op 12 juli 2023 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit Oudezijl vastgesteld. 
De Polder Oudezijl ligt in het gebied waar bodemdaling door aardgaswinning optreedt en dat heeft invloed op het watersysteem. Daarom is er een nieuw peilbesluit opgesteld.

Vastgestelde peilbesluit Oudezijl

Waterschapsblad 2023, 10502 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Polder Hemert

Voor deze polder is in november 2020 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Dat was nodig omdat de polder in een gebied ligt waar de bodem daalt door aardgaswinning. Dat beïnvloedt de werking van het watersysteem.

Polder Dijken-Bakkerom

Voor deze polder is in oktober 2019 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Dat hebben we gedaan om de volgende redenen:

 • De inrichting van een natuur- en waterbergingsgebied is gerealiseerd binnen de totale inrichting van het Zuidelijk Westerkwartier. Er kan 1,1 miljoen kuub water in opgeslagen worden.
 • Deze nieuwe inrichting verandert het watersysteem van de polder.
 • Voor het tegengaan van verdroging en ontwikkelen van natte natuur zijn hogere peilen nodig.
 • Noorderzijlvest op www.overheid.nl: 
 • Peilbesluit De Dijken - Bakkerom vastgesteld Waterschapsblad (officiele bekendmakingen.nl)

Polder de Delthe

Voor deze polder is in oktober 2019 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Dat was nodig omdat de polder in een gebied ligt waar de bodem daalt door aardgaswinning. Dat beïnvloedt de werking van het watersysteem.

Streefpeilen

Wil je weten wat de gevoerde streefpeilen in ons beheergebied zijn, kijk dan op onze waterschapskaart.

 • Op de kaart aan de linker kant van de pagina klikken op ‘>’ om de kaartlagenlijst te openen.
 • Hier kun je de laag ‘Peilgebieden’ aanvinken.
 • Je kunt nu inzoomen op de kaart om alle gewenste informatie te zien. 

GeoWeb 5.6 (noorderzijlvest.nl)

Wil je informatie over vastgestelde peilbesluiten? Neem dan contact met ons op peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?