Afspraken over peilen moeten soms opnieuw gemaakt worden. Omstandigheden en inzichten kunnen veranderen. We hebben kortgeleden een aantal nieuwe peilbesluiten genomen. En er worden op dit moment ook nieuwe peilbesluiten voorbereid. De planning voor nieuwe peilbesluiten loopt door tot in 2024

Peilbesluiten in voorbereiding

Alle peilbesluiten die we nu voorbereiden of al verder in het proces zijn, hebben allemaal te maken met de bodemdaling die door aardgaswinning optreedt. In deze gebieden is meer dan 10 centimeter bodemdaling aan de orde. Dat heeft invloed op de werking van het watersysteem. Het gaat om de volgende gebieden:

Fivelingoboezem

Een nieuw peilbesluit voor de Fivelingoboezem is in voorbereiding

Mocht je problemen hebben met het lezen van het digitale document dan kun je contact met ons opnemen via peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Casper Hommes

Op 20 september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit voor peilgebied Casper Hommes in ontwerp vastgesteld.

Bekendmaking ontwerp-peilbesluit Casper Hommes

Het peilbesluit ligt ter inzage van dinsdag 27 september 2022 tot en met dinsdag 8 november 2022.

Garmerwolde - Rottegat

De voorbereiding van het peilbesluit is uitgesteld in verband met de vervanging van gemaal Rottegat.

Mocht je problemen hebben met het lezen van het digitale document dan kun je contact met ons opnemen via peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Oudezijl

Eind 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het peilbesluit Oudezijl.

  • Resultaten daarvan voor de polder Oudezijl  zijn besproken in de zomer van 2021 met grondeigenaren.
  • In het eerste semester van 2022 kunnen we een voorstel voor het peilbesluit afronden.
  • Dit zal in de tweede helft van 2022 aan de inwoners en eigenaren worden voorgelegd.
  • Daarna volgt het besluitvormingsproces.
  • Peilbesluit Oudezijl (digitaal document - storymaps.arcgis.com)(externe link)

Mocht je problemen hebben met het lezen van het digitale document dan kun je contact met ons opnemen via peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Spijksterpompen

Eind 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het peilbesluit Spijksterpompen.

Vastgestelde peilbesluiten

Er zijn de afgelopen jaren een aantal nieuwe peilbesluiten door het algemeen bestuur vastgesteld. Daar waren verschillende redenen voor. Het overzicht van vastgestelde peilbesluiten sinds 2019 in de volgende gebieden ziet er als volgt uit:

Electraboezem, 1e schil

Op 27 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit 1schil Electraboezem vastgesteld.

Het peilgebeid 1schil Electraboezem ligt in het gebied waar bodemdaling door aardgaswinning optreedt. Dit heeft invloed op het watersysteem en daarom is er een nieuw peilbesluit opgesteld.

Fledderbosch - Ons Belang

Op 15 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit Fledderbosch - Ons Belang vastgesteld. 
De Polder Fledderbosch - Ons Belang ligt in het gebied waar bodemdaling door aardgaswinning optreedt en dat heeft invloed op het watersysteem. Daarom is er een nieuw peilbesluit opgesteld.

Waterschapsblad 2022, 1463 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)(externe link)

Polder Hemert

Voor deze polder is in november 2020 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Dat was nodig omdat de polder in een gebied ligt waar de bodem daalt door aardgaswinning. Dat beïnvloedt de werking van het watersysteem.

Polder Dijken-Bakkerom

Voor deze polder is in oktober 2019 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Dat hebben we gedaan om de volgende redenen:

Polder de Delthe

Voor deze polder is in oktober 2019 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Dat was nodig omdat de polder in een gebied ligt waar de bodem daalt door aardgaswinning. Dat beïnvloedt de werking van het watersysteem.

Fanepolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert/Driepolders

Voor deze polders is in juni 2019 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Het peilbesluit wordt uitgevoerd binnen de inrichting van het Zuidelijk Westerkwartier.

  • Deze polders liggen vrij laag en kennen een hoge waterstand. Als er veel neerslag valt, kan het water uit sloten soms overlopen op het land. Er zijn normen afgesproken in het Nationaal Bestuursakkoord Water over hoe vaak dat mag gebeuren. Dat betekent dat grasland eens in de 10 jaar mag overlopen met water uit de omringende sloten op het land. Dat mag dan op 5% van het laagste deel van de polder.
  • In de bodem van de zes polders komt in de ondergrond hier en daar veen voor. Dit betekent dat we de waterstanden niet zomaar kunnen verlagen. Verlaging van waterstanden kan bij veenbodems leiden tot het dalen van de bodem.

Wil je informatie over vastgestelde peilbesluiten? Neem dan contact met ons op.

peilbesluiten@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?