Handhaving van onze regels. In Nederland hebben we regels voor water en bodem. Dit zijn wetten en besluiten zoals de Omgevingswet  en Besluit Activiteiten Leefomgeving en de Waterschapsverordening. Onze medewerkers die handhaving in hun takenpakket hebben controleren of bedrijven en mensen zich houden aan deze regels. Ook geven onze medewerkers voorlichting over de regels die gelden voor water en bodem. Dit doen we via bedrijfsbezoeken, nieuwsbrieven en presentaties. Zo willen we overtredingen zoveel mogelijk voorkomen.

Wat doen we bij een overtreding?

Doen zich toch overtredingen voor, dan verzoeken we de overtreder om maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld een watergang op schonen of een dijk herstellen. Het waterschap is bevoegd tot het opleggen van een dwangsom en tot het intrekken van de vergunning. We hebben ook Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst. Bij een overtreding kunnen zij een bestuurlijke strafbeschikking of proces-verbaal opmaken.

Handhaving afdwingen

Bij een overtreding kun je ook zelf handhaving afdwingen. Dit kun je doen door het indienen van een handhavingsverzoek. Dit moet je bij de bevoegde overheid, bijvoorbeeld het waterschap, indienen. Dit kan schriftelijk of per e-mail. De bevoegde overheid moet jouw klacht in behandeling nemen. Het is mogelijk om een klacht anoniem in te dienen. Een reactie op het handhavingsverzoek ontvang je uiterlijk 8 weken na het indienen ervan. 

Handhavingsverzoek doen

Heb je gevonden wat je zocht?