Inkoop en aanbesteding  

Waterschap Noorderzijlvest werkt met inkomsten uit belastinggelden. We werken volgens de Aanbestedingswet 2012 en het interne Inkoopbeleid. Dit betekent dat we volgens vastgestelde regels inkopen en aanbesteden.

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid kent de volgende doelstellingen:

 • We kopen volgens de wet en doelmatig in, zodat belastinggelden op een controleerbare en verstandige manier worden besteed.
 • We zijn een professionele inkoper en opdrachtgever.
 • We kopen in tegen een zo goed mogelijke prijs-kwaliteit verhouding.
 • We houden de lasten laag voor ondernemers
 • We leveren een positieve bijdrage aan het goed presteren van het waterschap.
 • We werken mee aan het bereiken van onze duurzaamheidambities.

Op welke manieren kopen wij in?

Op basis van geldende regelgeving gebruiken wij de:

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Als we producten of diensten inkopen doen we dat duurzaam. We houden rekening met de prijs en ook met de gevolgen voor milieu en samenleving. We hebben aandacht voor:

 • gebruik milieuvriendelijke materialen en grondstoffen;
 • zuinig op water en bodem;
 • CO2-besparing (en minder uitstoot van andere broeikasgassen);
 • aandacht voor de leefomgeving;
 • zorg voor de natuur;
 • biodiversiteit en ruimte;
 • gezondheid en welzijn voorop;
 • duurzaam Grond Weg Waterbouw.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen kan zijn

 • Innovatiegericht inkopen: het waterschap bevordert duurzame ontwikkeling in en van werken,  diensten en leveringen van ondernemingen door bij aanbestedingen van diensten, leveringen en werken ondernemingen de ruimte te geven innovatieve ideeën en unieke oplossingen te verwerken in de inschrijving. 
 • Aanbieders stimuleren om minder CO2 (en andere broeikasgassen) uit te stoten
 • Biobased inkopen: het waterschap streeft er naar producten in te kopen die helemaal of gedeeltelijk van grondstoffen zijn gemaakt die opnieuw kunnen worden gebruikt. 
 • Circulair inkopen: het waterschap stimuleert een hoogwaardiger gebruik van grondstoffen door producten en grondstoffen in te kopen die het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt hebben. 
 • Social Return: het waterschap stimuleert de deelname van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van onze opdrachten. 
 • MKB vriendelijk inkopen: het waterschap heeft oog voor de regionale economie en het midden- en kleinbedrijf zonder dat dit tot een vorm van discriminatie van ondernemers leidt. Daarnaast moet het waterschap regionale, nationale, Europese of wereldwijde kansen niet laten liggen. 
 • Internationale sociale voorwaarden: het waterschap weert werken, leveringen en/of diensten die onder niet-aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen.

CO2 en aanbestedingen

De CO2 Prestatieladder gebruiken we ook bij aanbestedingen. Aanbestedingen zijn opdrachten die bedrijven en organisaties voor het waterschap doen. Het waterschap stimuleert aanbieders om minder CO2 (en andere broeikasgassen) uit te stoten. Aanbieders die zorgen voor minder uitstoot willen we een voordeel geven bij aanbestedingen.

Gunningsvoordeel

Waterschap Noorderzijlvest zet de ladder in bij aanbestedingen van werken boven de 150.000 euro. Daarnaast onderzoekt het waterschap ook standaard voor aanbestedingen van leveringen en diensten boven de 50.000 euro of de CO2-prestatieladder een geschikt gunningscriterium is.  
Bedrijven kunnen op vijf niveaus aan de slag om uitstoot te verminderen. Aanbieders die zorgen voor CO2-reductie op projectniveau krijgen een gunningsvoordeel. Het waterschap geeft extra punten aan aanbieders met ambitieniveau 4 of 5, zodat bedrijven daadwerkelijk bijdragen aan duurzaamheid binnen de keten. 

Marktvisie ‘De waterschapsmarkt van de toekomst’

De waterschappen hebben een marktvisie opgesteld. Dit hebben we in nauwe samenwerking gedaan met bedrijven die werkzaam zijn in de waterbouw en watertechnologie, zoals aannemers, leveranciers en ingenieursbureaus. Deze marktvisie staat in de folder ‘De waterschapsmarkt van de toekomst - Bouwstenen voor vernieuwing’.

Heb je gevonden wat je zocht?