Waterschap Noorderzijlvest werkt aan het toegankelijk maken van stuwen voor vissen en de aanleg van 3 kilometer natuurvriendelijke oever.

Vispasseerbaar maken van vijf stuwen

In de provincie Drenthe werkt waterschap Noorderzijlvest aan vijf vispassages. Dit zorgt voor betere migratiemogelijkheden van een groot aantal soorten vissen, zoals de winde, de paling, het bermpje en de riviergrondel. Deze vissen zwemmen vanaf het Lauwersmeer naar het Eelder- en Peizerdiep, waar zij kunnen paaien. Het gaat om één vispassage in het Peizerdiep bij het Sterrebos en vier in de Grote Masloot. Naast de vispassages leggen wij in het gebied natuurvriendelijke oevers aan.

Door de aanleg van de vispassages en natuurvriendelijke oevers vormt het gebied van de beneden- en bovenlopen van het Eelder- en Peizerdiep één geheel, waar de vissen zich goed kunnen verplaatsen. Deze projecten worden mogelijk gemaakt door Europese subsidie (ELFPO).

Subsidie

Voor het project krijgt het waterschap subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Vispassages Grote Masloot

Het aanleggen van de vier vispassages in de Grote Masloot is in september 2017 gestart. Aannemer De Waard b.v. uit Zeewolde voert de werkzaamheden uit voor waterschap Noorderzijlvest.

Het gaat hier om de zogenaamde De Wit vispassages. Deze nemen weinig ruimte in en worden in het talud naast de waterloop geplaatst. Dit geeft het waterschap ook de mogelijkheid om de passage te sluiten als er in de zomer weinig water is, zodat het water niet wegloopt. Omdat vissen vooral migreren in het voor- en najaar heeft dit op hen geen invloed.

De vier vispassages in de Grote Masloot worden allemaal in 2017 in gebruik genomen.

Vispassages Grote Masloot

Vispassage Sterrebos

De vispassage van de stuw in het Peizerdiep bij het Sterrebos, voldeed niet meer aan de gestelde eisen. Waterschap Noorderzijlvest heeft ervoor gekozen een nieuwe vistrap om de bestaande heen te bouwen, een zogenoemde bypass. Het totale waterhoogteverschil dat overbrugd moet worden is ongeveer 1 meter. De bestaande vistrap bestond uit treden van 20 centimeter. Dit is goed te gebruiken voor grote vissen, maar voor kleine vissen stroomt dit te snel en zijn de treden te hoog. De nieuwe vistrap krijgt treden van 7 centimeter, dit geeft ook de kleine vissen een kans de stuw te passeren.

De locatie van de nieuwe vispassage is in het leefgebied van de poelkikker. Voor deze kikkers is verderop een nieuwe plek gecreëerd. Deze fase van het project is voltooid. De realisatie van de nieuwe vistrap staat gepland voor de 1e helft van 2018. Dat deze vispassage goed functioneert, is belangrijk. Het is de eerste grote stuw in het Peizerdiep die de vissen tegenkomen en heeft daardoor invloed op de visstanden bovenstrooms in het gebied.

Vispassage sterrebos

Natuurvriendelijke oevers

Op de flauw aflopende oevers die wij aanleggen, kunnen waterplanten groeien. Deze planten halen voedingsstoffen uit het water waardoor het water helderder wordt. De oeverplanten zorgen ook voor bescherming van vissen en waterinsecten. Zij kunnen zich op de ondiepe oevers tussen de planten verstoppen om te paren of om hun kleintjes te laten opgroeien. Deze macrofauna horen bij natuurlijk water en dragen bij aan de waterkwaliteit. Ook verkleint het de negatieve effecten van de nitraatafspoeling van aangrenzende landbouwgronden.

In Drenthe legt Waterschap Noorderzijlvest in totaal 3 kilometer natuurvriendelijke oever aan. Hiervan is 1,5 kilometer al gerealiseerd. De grond die we nodig hebben voor de oevers, kopen we op of we realiseren de oevers in samenwerking met de grondeigenaar. Wij laten ze zien hoe je een natuurvriendelijke oever aanlegt volgens onze richtlijnen en zij krijgen een vergoeding.

Subsidie

  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
  • Provincie Drenthe

Realisatie van deze projecten wordt mede mogelijk gemaakt door Europese subsidie (ELFPO)
Meer informatie

ec.europa.eu(externe link)

Europees Landbouwfonds Logo
logo provincie Drenthe

Heb je gevonden wat je zocht?