Ben je het niet eens met een aanbesteding of een onderdeel van een aanbesteding? Dien jouw klacht in bij het Klachtenmeldpunt Aanbesteden Waterschap Noorderzijlvest. Klachten kunnen niet gaan over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het Waterschap Noorderzijlvest in het algemeen. 

Wie kan een klacht bij aanbesteden indienen? 

Alleen ondernemers die belang hebben bij de verwerving van een specifieke overheidsopdracht kunnen een klacht indienen.

Dit zijn: 

 • Geïnteresseerde ondernemers
 • (Potentiële) inschrijvers en gegadigden
 • Onderaannemers van (potentiële) inschrijvers en gegadigden, voor zover zij niet klagen over de relatie hoofdaannemer-onderaannemer
 • Brancheorganisaties en branche gerelateerde adviescentra van ondernemers

Het anoniem indienen van een klacht is niet toegestaan.

Wat heb je nodig? 

 • eHerkenning niveau EH2+
 • Het zaaknummer van het beschrijvend document

Hoe werkt het? 

 • Gebruik het formulier ‘Klacht bij aanbesteden’
 • Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Wil je liever schriftelijk je klacht indienen? Dan kun je jouw klacht sturen naar:

Waterschap Noorderzijlvest 
Postbus 18 
9700 AA Groningen

Vermeld duidelijk jouw naam en adres, de datum van het klachtschrift, het zaaknummer van het beschrijvend document, de omschrijving van de klacht en hoe de klacht verholpen zou kunnen worden. 

Hoe verloopt de procedure? 

 • Je ontvangt een ontvangstbevestiging van jouw klacht Aanbesteden. In dezelfde brief wordt uitleg gegeven over het vervolg van de procedure.
 • De klacht wordt in behandeling genomen door het Klachtenmeldpunt Aanbesteden Waterschap Noorderzijlvest. Hierin zit een inkoper en een jurist die niet direct betrokken zijn bij de aanbesteding waar de klacht betrekking op heeft.
 • Het indienen van een klacht schort de aanbestedingsprocedure niet op. Waterschap Noorderzijlvest is vrij om wel of niet te besluiten tot opschorting van de aanbestedingsprocedure.
 • Het Klachtenmeldpunt onderzoekt vervolgens of de klacht terecht is. Dit doet het door feitenonderzoek, gegevens die door de klager zijn aangereikt en het eventueel horen van partijen.
 • Het Klachtenmeldpunt brengt advies uit aan de manager Watersysteem en Waterveiligheid.
 • De manager Watersysteem en Waterveiligheid beslist over je klacht.
 • Je ontvangt van Waterschap Noorderzijlvest de beslissing op jouw klacht.

Wil je meer weten? 

Heb je gevonden wat je zocht?