Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen in Zoutkamp. Dit is noodzakelijk om op langere termijn de waterveiligheid te garanderen en nadelige effecten van klimaatverandering te compenseren. Dit project komt uit het programma Droge Voeten 2050.

Verkenningsfase 

Waterschap Noorderzijlvest heeft in 2018 en 2019 een verkenningsfase voor het project ‘uitbreiding gemaalcapaciteit H.D. Louwes’ uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende varianten verkend, waarbij het bestuur in december 2019 heeft besloten krediet te verlenen voor de voorkeursvariant.

Voorkeursvariant

De voorkeursvariant is: nieuwbouw gemaal naast Rijksmonumentale Hunsingosluis, restauratie Hunsingosluis, aanleg oevervoorziening langs Hunsingokanaal en de oude zeedijk krijgt functie als waterkering terug. 

Deze voorkeursvariant biedt naast de veiligheid voor water ook veel extra kansen voor de leefbaarheid in Zoutkamp en het Lauwersmeergebied. 

De besturen van waterschap, provincie en gemeente hebben besloten om te verkennen of het haalbaar is om een plan te maken waarbij uitvoering van de werkzaamheden aan het gemaal en de sluis tegelijker met een aantal andere verbeteringen voor Zoutkamp kunnen worden uitgevoerd. Uit deze verkenning zijn de volgende werkzaamheden voor het waterschap, Provincie en de gemeente Het Hogeland naar voren gekomen.  

Werkzaamheden van het waterschap

 • Nieuwbouw gemaal naast rijksmonumentale Hunsingosluis
 • Restauratie Hunsingosluis
 • Aanleg oevervoorziening langs het Hunsingokanaal
 • Oude zeedijk krijgt functie als waterkering terug
 • Afbreken huidig gemaal H.D. Louwes
Luchtfoto met overzicht van een aantal werkzaamheden waterschap de provincie en de gemeente

Werkzaamheden Provincie en gemeente

Provincie Groningen

 • 01    : Toeristische opstapplaats (TOP-locatie) richting centrum Zoutkamp
 • 02    : Toeristische ontsluiting via een fiets- en voetgangersbrug over de Reitdiepsluis
 • 10    : Ombouw rijksmonumentale Hunsingosluis tot schutsluis
 • Nieuw fietspad tussen de Hunsingosluis en de Reitdiepsluis langs de N388. 

Gemeente Het Hogeland

 • 03    : Aanpassen bestaande fietsbrug Zoutkamp-Vierhuizen
 • 04    : Aanmeervoorzieningen Hunsingokanaal
 • 05    : Aanmeervoorziening Reitdiep-Haven
 • 06    : Herstel Muraltbekleding
 • 07    : Aanleg fietspad Zoutkamp-Electra
 • 08    : Toeristische ontsluiting jachthaven Hunzegat naar centrum
 • 09    : Toeristische ontsluiting voor fietser en voetganger door Zoutkamp

Voorlopig ontwerp

In 2020 hebben wij ingenieursbureau Tauw opdracht gegeven om een Voorlopig Ontwerp te maken. Deze is in 2021 opgeleverd. De grote lijnen van het ontwerp zijn hiermee vastgesteld zoals; 

 • locatie gemaal
 • locatie schutsluis
 • keuze pompen 
In deze fase hebben we al een aannemer gecontracteerd (Strukton Noord & Oost) om met ons mee te denken of het voorlopige ontwerp ook uitvoerbaar is.
Overzicht foto gebied Zoutkamp (vanuit oogpunt Hunsingosluis)

Planuitwerkingsfase

Eind 2021 zijn we gestart met de planuitwerkingsfase. In deze fase werken we het voorlopig ontwerp verder uit naar een definitief ontwerp. We voeren verschillende onderzoeken uit om te kijken of constructies technisch mogelijk zijn. Ook voegen we details toe. De werkzaamheden voor het waterschap worden door Strukton Noord&Oost uitgewerkt. 

Gemaal en Hunsingosluis - ontwerptekeningen (datum 1 mei 2022)
Gemaal en Hunsingosluis - ontwerptekeningen (datum 1 mei 2022)
Fietsbrug Reitdiepsluis - ontwerptekeningen (datum 1 mei 2022)
Fietsbrug Reitdiepsluis - ontwerptekeningen (datum 1 mei 2022)

Fasering uitvoering 2020 – 2024

We voeren gesprekken met verschillende partijen over de fasering welke tijdens de uitvoeringsfase (2022-2024) plaats gaat vinden. Hierbij zorgen wij dat ze op de hoogte zijn van afsluitingen van (vaar)wegen tijdens de uitvoering en wordt iedereen in een vroeg stadium meegenomen in de uitvoeringsplannen.

Wanneer je het document 'Fasering in 12 stappen (concept mei 2022)' om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt stuur een e-mail naar gemalen@noorderzijlvest.nl

Financiering

Het waterschap heeft de totale kosten van de uitbreiding voorlopig geraamd op ongeveer 27,5 miljoen euro. 

De werkzaamheden die het waterschap neemt vanuit de waterveiligheid (bouw gemaal, vispasseerbaarheid, verleggen regionale kering, restauratie Hunsingosluis) worden gefinancierd door het waterschap.

De kosten voor de extra kansen voor het gebied zijn niet opgenomen in de 27,5 miljoen euro. Voor de financiering van die kansen hebben we een positieve beschikking ontvangen van het Waddenfonds, Nationaal Programma Groningen en de Erfgoeddeal. Ook heeft de provincie een eigen financiële bijdrage toegezegd voor de ombouw van het Rijksmonumentale Hunsingosluis tot schutsluis.

Planning

 1. Momenteel bezig: Vergunningprocedures

  Vergunningprocedures najaar 2021 – zomer/najaar 2022

 2. Momenteel bezig: Uitwerken ontwerpen

  Nadere uitwerking ontwerp tot definitief (DO) en uitvoerend ontwerp (UO)  januari – september 2022

 3. Nog te doen: Uitvoering

  Uitvoering medio 2022 - medio 2024

Zoutkamp

Zoutkamp

Zoutkamp heeft alle ingrediënten in handen: een schat aan cultuurhistorische waarden. Nu doet zich de kans voor deze schatten, de unieke combinatie van oude en nieuwe waterwerken, zichtbaar en ‘beleefbaar’ te maken.

Zoutkamp lag tot de afdamming van de Lauwerszee op een strategische plek aan de monding van het Reitdiep en had tot in de jaren '60 een florerende vissershaven. Nadat de Lauwerszee werd afgesloten, werd de vissershaven in 1969 verplaatst naar Lauwersoog. De oude zeedijk in Zoutkamp verloor haar waterkerende functie. Door de afsluiting verdwenen veel activiteiten uit het dorp. Inmiddels zijn al veel maatregelen genomen om het dorp weer op de kaart te zetten. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Vooral watersporttoeristen komen naar Zoutkamp. Zoutkamp is het startpunt van het Hunsingokanaal waarlangs de recreatieve vaart door het Hogeland kan varen (het zogeheten “Rondje om de Noord”).

Over het project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’

Een kort overzicht over het project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’

Documenten

Documenten

De volgende documenten kun je opvragen bij gemalen@noorderzijlvest.nl:

 • Opname van het webinar ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ - 30 augustus 2021
 • Integrale ontwerpnota Voorlopig Ontwerp (VO) hoofdobjecten
 • Vormgeving wegontwerp N388
 • Vormgevingsboek fietsbrug Reitdiep
 • Vormgevingsboek Hunsingosluis en nieuwe gemaal

Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je ook graag de nieuwsbrief van het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp ontvangen? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar gemalen@noorderzijlvest.nl

Nieuwsbrief

Projectinformatie

Projectmanager: Mark Pietersen
Omgevingsmanager Eddi Ottens

gemalen@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?