Waterschap Noorderzijlvest vergroot de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes en versterkt de regionale keringen in Zoutkamp. Dit is noodzakelijk om op langere termijn de waterveiligheid te kunnen garanderen. Dit project komt uit het programma Droge Voeten 2050.

Zoutkamp 2021

Een kort overzicht over het project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’

Verkenningsfase Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Waterschap Noorderzijlvest heeft in 2018 en 2019 een verkenningsfase voor het project ‘uitbreiding gemaalcapaciteit H.D. Louwes’ laten uitvoeren. Drie varianten zijn verkend:

 • Basisvariant: uitbreiding gemaal H.D. Louwes op de huidige locatie met behoud van de keersluis.
 • Basis+ variant: uitbreiding gemaal H.D. Louwes op de huidige locatie + het ombouwen van de keersluis naar een schutsluis.
 • Voorkeursvariant: nieuwbouw van een gemaal op een locatie bij de monumentale Hunsingosluis + het restaureren van de Hunsingosluis + het aanpassen van de sluis tot schutsluis.

Voorkeursvariant

Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft woensdag 18 december 2019 besloten krediet te verlenen voor de uitbreiding van gemaal H.D. Louwes in Zoutkamp (de voorkeursvariant: nieuwbouw van een gemaal op een locatie bij de monumentale Hunsingosluis + het restaureren van de Hunsingosluis + het aanpassen van de sluis tot schutsluis).

De uitbreiding is nodig om nadelige effecten van klimaatverandering te voorkomen. De voorkeursvariant biedt naast de veiligheid voor water ook veel extra kansen voor de leefbaarheid in Zoutkamp en het Lauwersmeergebied. Deze zijn alleen mogelijk wanneer andere overheden en de streek zelf meebetalen.

Toelichting voorkeursvariant

De besturen van waterschap, provincie en gemeente hebben besloten om te verkennen of het haalbaar is om een integraal plan voor Zoutkamp te maken met de voorkeursvariant. De verkenning kijkt naar de technische, juridische en financiële haalbaarheid van een nieuw gemaal bij de Hunsingosluis. Wordt het gemaal verplaatst en komt het bij de Hunsingosluis? Dan hoeven we het tracé van de regionale kering door het dorp niet te versterken. De oude zeedijk wordt dan immers weer waterkerend. De voorkeursvariant biedt ook meer kansen voor de dorpsontwikkeling van Zoutkamp.

Wat zijn de maatregelen?

 • Het bouwen van een nieuw en modern gemaal in de ‘voormalige’ zeedijk in de directe omgeving van de Rijksmonumentale Hunsingosluis. De afvoercapaciteit van gemaal H.D. Louwes in Zoutkamp moet toenemen tot 1600 m³ per minuut;
 • De Rijksmonumentale Hunsingosluis restaureren en ombouwen tot schutsluis voor beroeps -en recreatievaart;
 • Het verleggen van de regionale kering in het dorp naar de ‘voormalige’ zeedijk, het herstellen van de functie van de oude dijk voor de waterkering;
 • Vispasseerbaarheid via nieuwe gemaal en schutsluis volgens nieuwste inzichten passend in Swimway strategie.

Wat zijn de koppelkansen van het project?

 • Cultuurhistorisch waardevolle elementen door:
  • herstel en weer zichtbaar maken van Hunsingosluis en Muraltbekleding
    
 • Vrijere doorvaart, vergroten gastvrijheid voor recreatievaart (Vaarcircuit om de Noord) en oplossen van een knelpunt voor de recreatievaart door
  • de monumentale Hunsingosluis om te bouwen van een keersluis naar een schutssluis
  • de aanlegplaatsen voor de recreatievaart uit te breiden
    
 • Versterken leefbaarheid Zoutkamp voor fietsers en wandelaars door:
  • het aanleggen van verbindingen tussen de jachthaven Hunzegat en het dorp
  • het verbeteren van de verbinding tussen de TOP Zoutkamp met het dorp. Hiervoor zijn fiets- en wandelpaden en fiets- en voetgangersbruggen nodig;
    
 • Impuls voor ondernemerschap door
  • het aantrekkelijk maken van de landtong bij jachthaven Hunzegat
  • het aanleggen van een terras met horecavoorziening
    
 • Impuls voor de leefbaarheid van Zoutkamp, door
  • het beleefbaar maken van het gemaal en het sluiscomplex
  • het geven van voorlichting over de waterstaatwerken in Zoutkamp en omgeving
  • het maken van een monument 50 jaar afsluiting Lauwerszee
    
 • Vermarkten van het dorp Zoutkamp:
  • mogelijk toekomstige ontwikkelingen voor locatie en uitbreiding van het visserijmuseum
  • het huidige gemaal H.D. Louwes met de drie Bronsmotoren kan dienst doen als expositieruimte
  • de aanleg van een fietspad tussen Zoutkamp en Garnwerd langs het Reitdiep

Belangen

Van december 2018 tot en met april 2019 is een dialoogtraject opgezet. Daarbij hebben we samen met de provincie Groningen intensief met veel mensen gesproken. Daarbij ging het om omwonenden, Dorpsbelangen Zoutkamp, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ondernemingen en deskundigen op het gebied van ecologie, watersport en cultuurhistorie. Met al deze mensen samen is bepaald welke belangen er spelen in de omgeving van de “Nieuwe Waterwerken Zoutkamp”. Ook hebben we gevraagd of het project toegevoegde waarde kan hebben voor die belangen. En of er wensen zijn die we in de planvorming mee kunnen nemen.

Uit de gesprekken blijkt veel draagvlak voor het project. Ook dat het project goed past bij diverse belangen en wensen. De resultaten van de gesprekken vanuit de omgeving staan in een rapportage “Nieuwe Waterwerken Zoutkamp”.

Financiering

Het waterschap heeft de totale kosten van de uitbreiding voorlopig geraamd op ongeveer 27,5 miljoen euro.

De basis waterveiligheidsopgaven in Zoutkamp (bouw gemaal, vispasseerbaarheid, verleggen regionale kering, restauratie Hunsingosluis) zullen gefinancierd worden door het waterschap. Het algemeen bestuur besloot op 18 december 2019 over het beschikbaar stellen van een deel daarvan: een krediet van 1,4 miljoen euro voor de planuitwerkingsfase.

De kosten voor de extra kansen voor het gebied zijn niet opgenomen in de 27,5 miljoen euro. Voor de financiering van die kansen is het waterschap in gesprek met provincie, gemeente, ondernemers en inwoners.

Ook subsidiemogelijkheden worden in beeld gebracht, zoals bijvoorbeeld uit het Waddenfonds en/of het Nationaal Programma Groningen.

Planning

 • Vergunningprocedures najaar 2021 – zomer 2022
 • Nadere uitwerking ontwerp tot definitief (DO) en uitvoerend ontwerp (UO) – januari – september 2022
 • Uitvoering medio 2022 - medio 2024

Droge Voeten 2050

Het klimaat verandert. Waterschap Noorderzijlvest werkt  (DV2050) aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het watersysteem aan de veiligheidsnormen voor de regionale keringen voldoet. Die veiligheidsnormen zijn vastgesteld door de provincies. De maatregelen staan in het programma Droge Voeten 2050. Dat zijn onder andere het verhogen van de regionale keringen rond het Lauwersmeer en het afsluitbaar maken van de Electraboezem bij Schouwerzijl. Daardoor moet de pompcapaciteit van het gemaal H.D. Louwes worden vergroot.

In het watersysteem doet het Lauwersmeer dienst als waterbuffer. Bij wateroverlast wordt het water uit het lager gelegen achterland naar het Lauwersmeer gepompt. Dat gebeurt trapsgewijs via verschillende gemalen. Zo houdt het achterland droge voeten. De waterwerken in Zoutkamp spelen een cruciale rol in dit watersysteem. Tot die waterwerken hoort ook de aanpassing van gemaal H.D. Louwes.

Zoutkamp

Zoutkamp

Zoutkamp heeft alle ingrediënten in handen: een schat aan cultuurhistorische waarden. Nu doet zich de kans voor deze schatten, de unieke combinatie van oude en nieuwe waterwerken, zichtbaar en ‘beleefbaar’ te maken.

Zoutkamp lag tot de afdamming van de Lauwerszee op een strategische plek aan de monding van het Reitdiep en had tot in de jaren '60 een florerende vissershaven. Nadat de Lauwerszee werd afgesloten, werd de vissershaven in 1969 verplaatst naar Lauwersoog. De oude zeedijk in Zoutkamp verloor haar waterkerende functie. Door de afsluiting verdwenen veel activiteiten uit het dorp. Inmiddels zijn al veel maatregelen genomen om het dorp weer op de kaart te zetten. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Vooral watersporttoeristen komen naar Zoutkamp. Zoutkamp is het startpunt van het Hunsingokanaal waarlangs de recreatieve vaart door het Hogeland kan varen (het zogeheten “Rondje om de Noord”).

Documenten informatiebijeenkomst

Documenten presentatie 30 augustus 2021

De volgende documenten kun je opvragen bij gemalen@noorderzijlvest.nl:

 • Opname van het webinar ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ - 30 augustus 2021
 • Integrale ontwerpnota Voorlopig Ontwerp (VO) hoofdobjecten
 • Vormgeving wegontwerp N388
 • Vormgevingsboek fietsbrug Reitdiep
 • Vormgevingsboek Hunsingosluis en nieuwe gemaal

Bijeenkomst 26 januari 2021

Heb je vragen over de bijeenkomst van 26 januari 2021 neem dan contact op met gemalen@noorderzijlvest.nl

Projectinformatie

Projectmanager: Mark Pietersen
Omgevingsmanager Eddi Ottens

gemalen@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?