Nieuwe Waterwerken Zoutkamp is de projectnaam voor de werkzaamheden die wij als waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland in Zoutkamp en omgeving willen uitvoeren. Naast de waterveiligheid werken we onder anderen aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Met het project willen we de economie, leefbaarheid en ecologie van Zoutkamp en omgeving verbeteren.

Verkenningsfase 

Waterschap Noorderzijlvest heeft in 2018 en 2019 een verkenningsfase voor het project ‘uitbreiding gemaalcapaciteit H.D. Louwes’ uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende varianten verkend, waarbij het bestuur in december 2019 heeft besloten krediet te verlenen voor de voorkeursvariant.

Voorkeursvariant

De voorkeursvariant is: nieuwbouw gemaal naast de Rijksmonumentale Hunsingosluis, restauratie van de Hunsingosluis en aanleg oevervoorziening langs het Hunsingokanaal waarmee en de oude zeedijk zijn functie als waterkering terug krijgt. 

Hierna is samen met de provincie Groningen en gemeente Het Hogeland gekeken of de werkzaamheden aan het gemaal en de sluis tegelijk met een aantal andere verbeteringen voor Zoutkamp kunnen worden uitgevoerd. Dat heeft geleid tot uitvoering van: 

Werkzaamheden waterschap

 • Nieuwbouw gemaal naast rijksmonumentale Hunsingosluis
 • Restauratie Hunsingosluis
 • Aanleg oevervoorziening langs het Hunsingokanaal
 • Oude zeedijk krijgt functie als waterkering terug
 • Afbreken huidig gemaal H.D. Louwes

Werkzaamheden Provincie Groningen

 • Toeristische opstapplaats (TOP-locatie) richting centrum Zoutkamp
 • Toeristische ontsluiting via een fiets- en voetgangersbrug over de Reitdiepsluis
 • Ombouw rijksmonumentale Hunsingosluis tot schutsluis
 • Nieuw fietspad tussen de Hunsingosluis en de Reitdiepsluis langs de N388. 

Werkzaamheden Gemeente Het Hogeland

 • Aanpassen bestaande fietsbrug Zoutkamp-Vierhuizen
 • Aanmeervoorzieningen Hunsingokanaal
 • Aanmeervoorziening Reitdiep-Haven
 • Herstel Muraltbekleding
 • Aanleg fietspad Zoutkamp-Electra
 • Toeristische ontsluiting jachthaven Hunzegat naar centrum
 • Toeristische ontsluiting voor fietser en voetganger door Zoutkamp

Voorlopig ontwerp

In 2020 en 2021 hebben wij samen met  ingenieursbureau Tauw een Voorlopig Ontwerp gemaakt. De grote lijnen van het ontwerp zijn hiermee vastgesteld zoals; 

 • locatie gemaal
 • locatie schutsluis
 • keuze pompen 
 • uitwerken ontwerp fietsbrug Reitdiepsluis en overige koppelkansen

In deze fase hebben we al een aannemer gecontracteerd (Strukton Noord & Oost) om met ons mee te denken of het voorlopige ontwerp van de sluis en gemaal ook uitvoerbaar is.

Planuitwerkingsfase

Eind 2021 zijn we gestart met de planuitwerkingsfase. In deze fase hebben we het Voorlopig Ontwerp uitgewerkt naar Definitieve Ontwerpen. We hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd om te kijken of constructies technisch mogelijk zijn. Ook hebben we details toegevoegd. Deze werkzaamheden heeft Strukton voor het waterschap en de gemeente uitgevoerd en het ingenieursbureau van de provincie Groningen voor de provincie. We hebben de planuitwerkingsfase in november 2022 afgerond.

Fasering uitvoering 2023 – 2025

We voeren gesprekken met verschillende partijen over de fasering welke tijdens de uitvoeringsfase (2023-2025) plaats gaat vinden. Hierbij zorgen wij dat ze op de hoogte zijn van afsluitingen van (vaar)wegen tijdens de uitvoering en wordt iedereen in een vroeg stadium meegenomen in de uitvoeringsplannen.

Fasering in 12 stappen

Wil je het document 'Fasering in 12 stappen' ontvangen stuur een e-mail naar gemalen@noorderzijlvest.nl.

Financiering

Het waterschap heeft de totale kosten van de uitbreiding voorlopig geraamd op ongeveer 27,5 miljoen euro. 

De werkzaamheden die het waterschap neemt vanuit de waterveiligheid (bouw gemaal, vispasseerbaarheid, verleggen regionale kering, restauratie Hunsingosluis) worden gefinancierd door het waterschap.

De kosten voor de extra kansen voor het gebied zijn niet opgenomen in de 27,5 miljoen euro. Voor de financiering van die kansen hebben we een positieve beschikking ontvangen van het Waddenfonds, Nationaal Programma Groningen en de Erfgoeddeal. Ook heeft de provincie een eigen financiële bijdrage toegezegd voor de ombouw van het Rijksmonumentale Hunsingosluis tot schutsluis.

Planning

 1. Momenteel bezig: Vergunningprocedures

  Vergunningprocedures najaar 2021 – voorjaar 2023

 2. Momenteel bezig: Uitwerken ontwerpen

  Nadere uitwerking ontwerp uitvoerend ontwerp (UO) november 2022 - januari 2023

 3. Nog te doen: Uitvoering

  Uitvoering werkzaamheden - kwartaal 1, 2023 - medio 2025

Zoutkamp

Zoutkamp heeft alle ingrediënten in handen: een schat aan cultuurhistorische waarden. Nu doet zich de kans voor deze schatten, de unieke combinatie van oude en nieuwe waterwerken, zichtbaar en ‘beleefbaar’ te maken.

Zoutkamp lag tot de afdamming van de Lauwerszee op een strategische plek aan de monding van het Reitdiep en had tot in de jaren '60 een florerende vissershaven. Nadat de Lauwerszee werd afgesloten, werd de vissershaven in 1969 verplaatst naar Lauwersoog. De oude zeedijk in Zoutkamp verloor haar waterkerende functie. Door de afsluiting verdwenen veel activiteiten uit het dorp. Inmiddels zijn al veel maatregelen genomen om het dorp weer op de kaart te zetten. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Vooral watersporttoeristen komen naar Zoutkamp. Zoutkamp is het startpunt van het Hunsingokanaal waarlangs de recreatieve vaart door het Hogeland kan varen (het zogeheten “Rondje om de Noord”).

Over het project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’

Een kort overzicht over het project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’

Documenten

Documenten

De volgende documenten kun je opvragen bij gemalen@noorderzijlvest.nl:

 • Integrale ontwerpnota Voorlopig Ontwerp (VO) hoofdobjecten
 • Vormgeving wegontwerp N388
 • Vormgevingsboek fietsbrug Reitdiep
 • Vormgevingsboek Hunsingosluis en nieuwe gemaal

Projectinformatie

Projectmanager: Mark Pietersen
Omgevingsmanager Eddi Ottens

E-mail: gemalen@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?