De oude Zoutkampse zeedijk bij de Hunsingosluis stond vandaag centraal bij de aftrap van het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Met de eerste symbolische scheppen uit de dijk hebben Stefan van Keijzerswaard, Fleur Gräper – van Koolwijk en Eisse Luitjens namens gemeente Het Hogeland, provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest onder toeziend oog van de Garnalenkoningin Malou Claassen de start van het uitvoeringswerk van dit project gemarkeerd.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Voorafgaand aan dit moment werd door de drie bestuurders de samenwerkingsovereenkomst getekend. Binnen dit project combineren de drie overheden de uitvoering van de werkzaamheden in Zoutkamp en omgeving. Naast de water- en verkeersveiligheid wordt ook de economie, leefbaarheid en ecologie van Zoutkamp en omgeving verbeterd en het toerisme gestimuleerd. De werkzaamheden zijn in 2025 afgerond.

Bouw nieuw gemaal en restauratie sluis

Directe aanleiding voor de werkzaamheden in Zoutkamp zijn de noodzaak voor de bouw van een nieuw gemaal nabij de Hunsingosluis. Om de gevolgen van klimaatverandering tot 2050 op te vangen is een grotere bemalingscapaciteit nodig om water sneller af te kunnen voeren bij grote hoeveelheden water in korte tijd. Portefeuillehouder Eisse Luitjens geeft aan dat deze opgave voor het waterschap de kans biedt om naast de waterveiligheid te werken aan een meerwaarde voor Zoutkamp en omgeving. “Door gezamenlijk op te trekken met de inwoners van Zoutkamp, gemeente en provincie is het van een waterveiligheidsopgave een erfgoedinclusieve gebiedsopgave geworden.” Het huidige gemaal H.D. Louwes wordt vervangen door een nieuw exemplaar met de naam Gemaal Hunsingo. De door inwoners gekozen naam verwijst naar de locatie van het nieuwe gemaal. Deze ligt daar waar het Hunsingokanaal uitmondt in het Lauwersmeer. Het elektrisch aangedreven gemaal krijgt een capaciteit van 1600m3/per minuut. Ook wordt de rijksmonumentale Hunsingosluis gerestaureerd en omgebouwd tot schutsluis, inclusief de hoge houten sluisdeuren. Zo krijgt de oude zeedijk weer een functie als regionale kering. Daarnaast worden voorzieningen aangebracht voor onder andere vissen, de otter, de meervleermuis en vogels. En wordt de oeverbescherming in de noord- en zuidoever van het Hunsingokanaal vervangen.  

Impuls leefbaarheid, verkeersveiligheid en recreatie & toerisme

Naast de Hunsingosluis behoort ook de originele Muraltbekleding op de oude zeedijk tot het cultuurhistorisch erfgoed. Herstel van deze bekleding is eveneens opgenomen binnen dit project. Verder is de ontwikkeling van recreatie en toerisme belangrijk voor het dorp. Zo wordt onderzocht of het mogelijk is dat fietsers in de toekomst over de dijk langs het Reitdiep van Zoutkamp naar Electra kunnen fietsen. De recreatievaart kan gebruik maken van de nieuwe aanmeervoorzieningen in het Hunsingokanaal en in de Reitdiephaven. Met daarbij aan de steiger een uitstapplaats voor kanoërs en roeiers. Om een goede wandelverbinding te maken tussen de parkeerplaats bij de ijsbaan, de jachthaven en het dorp worden schelpenpaden aangelegd. Tot slot kunnen voetgangers door de aanleg van een nieuwe voetgangersbrug veilig oversteken vanaf de Spuistraat richting gemaal en sluis. Deze brug wordt de verbinding tussen het dorp en het nieuw aan te leggen fietspad langs de Provinciale weg. Stefan van Keijzerswaard zet als wethouder van de gemeente Het Hogeland het dorp Zoutkamp voor toeristen graag op de kaart: “Er wordt de komende jaren veel geïnvesteerd in en rondom Zoutkamp, daar zijn we blij mee. De aanpak bij dit project laat zien dat de samenwerking tussen overheden en daarnaast vooral ook met (vertegenwoordigers van) inwoners en andere belanghebbende partijen een grote meerwaarde heeft. Juist dan kunnen mooie kansen gevonden en benut worden om naast doen wat nodig is iets extra’s voor elkaar te krijgen. In dit project verbeteren we met een aantal infrastructurele aanpassingen de verkeersveiligheid en zorgen we ook voor een prettigere leefomgeving en een impuls aan recreatie & toerisme.”

Samen met de omgeving

Naast provincie, gemeente en waterschap zijn ook de inwoners van Zoutkamp een belangrijke partner binnen het project. Met de Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp en direct omwonenden is intensief contact. Zowel tijdens de totstandkoming van de plannen alsook in de afstemming bij de uitvoering van het project. Daan Oostindiën, voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp geeft aan dat “het dorp heel erg op prijs stelt hoe iedereen wordt meegenomen in de plannen. De Zoutkampers waarderen de openheid en transparantie waarmee dit gebeurt. Men ziet de belangen van Zoutkamp in. Hiermee hebben we een gezamenlijke ambitie om Zoutkamp aantrekkelijk te maken voor de inwoners en voor de toerist.”

Over Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Onder de naam ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ werkt Waterschap Noorderzijlvest samen met de provincie Groningen en gemeente Het Hogeland aan plannen om de waterveiligheid te waarborgen en te combineren met aanvullende kansen voor Zoutkamp en omgeving. Zo is het verbeteren van de verkeersveiligheid onderdeel van de plannen. Daarnaast wordt gewerkt aan behoud van cultuurhistorie en het versterken van de (be)leefbaarheid en economie van Zoutkamp. Dit betekent niet alleen een nieuw gemaal nabij de Hunsingosluis, maar ook de ombouw van de historische Hunsingosluis in de voormalige zeedijk tot schutsluis. Hiermee krijgt de oude zeedijk weer een regionaal kerende functie. Daarnaast wordt de water- en verkeersveiligheid verbeterd, de toeristische en recreatieve mogelijkheden rond het Lauwersmeer uitgebreid en de vaarrecreatie richting het Hogeland en stad Groningen versterkt. Het project wordt mede gefinancierd door het Nationaal Programma Groningen, het Waddenfonds, de Erfgoed Deal en de Commissie Bodemdaling.

Meer informatie 

Meer informatie over het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp