In het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest liggen kilometers beschoeiingen, kademuren en damwanden. Vaak is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze oeververdedigingswerken: is dat het waterschap, de aangrenzende grondeigenaar? Door deze onduidelijkheid is er achterstallig onderhoud en kunnen onveilige situaties ontstaan. We willen hier samen met betrokkenen verandering in brengen. Daarom hebben we nieuwe uitgangspunten voor de onderhoudsplicht van kademuren, beschoeiingen en oevers op papier gezet. Deze uitgangspunten zijn op 6 juli 2022 vastgesteld.

Meer duidelijkheid over onderhoudsplicht

Wie heeft onderhoudsplicht? Daar gaan we mee aan de slag, zodat straks voor iedereen duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Uitgangspunt is een eerlijke verdeling van de lasten.

  • Aanwijzing van onderhoudsplicht
    De aanwijzing van onderhoudsplicht van oeververdedigingswerken is de taak van het waterschap. 

  • Verantwoordelijkheid onderhoudsplicht
    De onderhoudsplicht van de oeververdediging komt te liggen bij de belanghebbende. 

Nieuwe uitgangspunten oeververdedigingswerken vastgesteld

Het algemeen bestuur heeft op woensdag 6 juli 2022 het Beleid voor de inrichting en aanwijzing onderhoudsplicht oeververdedigingswerken vastgesteld.

Waarom nieuwe uitgangspunten inrichting kademuren, beschoeiingen en oevers

Het waterschap wil toe naar een meer natuurlijk watersysteem met meer flauwe en natuurlijkvriendelijke oevers. Dit is goed voor de biodiversiteit en waterkwaliteit in ons werkgebied. Bij nieuwe projecten, maar ook wanneer oeververdedigingswerken aan vervanging toe zijn, zullen we vaker kiezen voor flauwe en natuurvriendelijke oevers. We willen ook meer aandacht voor duurzaamheid.

Wat zijn de consequenties voor betrokkenen?

Aangrenzende eigenaren van het hoofdwatersysteem kunnen te maken krijgen met het onderhoud aan oeververdedigingswerken en daarmee samenhangende (financiële) gevolgen. Dat willen we op een goede manier gaan regelen. We hebben geactualiseerd beleid op papier gezet. Dat is het uitgangspunt waarmee we gaan praten met de betrokkenen. Dit doen we via gebiedsprocessen. Al doende ervaren we wat de effecten van het voorgestelde beleid zijn. Wat verandert er en hoe kunnen we de taakverdeling zo goed mogelijk samen regelen? Nieuwe afspraken leggen we vast. Zo is helder wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud, ook in de toekomst.

Eerste gebiedsproces: het Damsterdiep in de gemeente Eemsdelta

De eerste pilot met zo’n gebiedsproces start het waterschap dit najaar langs het Damsterdiep. Daarna volgen andere gebieden. Zodra de planning bekend is, zetten we op deze pagina linkjes naar de gebieden waarin we met de uitgangspunten aan het werk gaan.

Wanneer passen we de uitgangspunten toe?

Het waterschap past het beleid toe op nieuwe aanvragen voor aanleg, vervangen of verwijderen van oeververdedigingswerken. Het geldt ook bij situaties waarbij de onderhoudsplichtige niet bekend is. In sommige gevallen is de onderhoudsplichtige nu al wel bekend. Voorlopig verandert er dan niets. Pas als een bestaand oeververdedigingswerk wordt vervangen en daarvoor een nieuwe vergunning nodig is, kan een eventuele wijziging van de onderhoudsplichtige aan de orde zijn.

Online bijeenkomst terugkijken

Maandag 29 november 2021 was er een online bijeenkomst. Daarin werden de nieuwe uitgangspunten rond aanleg en onderhoud van oeververdedigingswerken toegelicht. 

Vragen

Heb je vragen over de uitgangspunten of wil je meer weten over de gebiedsaanpak? Stuur dan een e-mail naar onderhoudoevers@noorderzijlvest.nl of schrijf ons: Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Bootje aan de kant van het water

Heb je gevonden wat je zocht?