Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Garmerwolde wordt afvalwater gezuiverd. Na zuivering blijft zuiveringsslib als restproduct over. Waterschap Noorderzijlvest laat onderzoeken hoe de afvoer van dit zuiveringsslib op een duurzame, betrouwbare en efficiënte manier kan worden uitgevoerd.

Overslag en transport slib

Binnen dit onderzoek kijken we naar:

 • De overslag of het verladen van het slib. We onderzoeken de mogelijkheden om het ontwaterde slib vanuit de RWZI op transport te zetten.
 • Het transport van het slib. We onderzoeken het transport van het slib zelf naar de plaats waar de eindverwerking plaats vindt.

Het onderzoek naar de overslag en transport biedt de kans om te onderzoeken hoe we de afvoer van het slib op een duurzame, betrouwbare en efficiënte manier kunnen vormgeven.

Onderzoek adviesbureaus Tauw en Sweco

Het onderzoek naar de overslag en transport van het zuiveringsslib wordt uitgevoerd door de adviesbureaus Tauw en Sweco. Zij zullen gezamenlijk de volgende punten onderzoeken waarbij gezocht wordt naar een betrouwbare, duurzame en efficiënte mogelijkheid:

 • Interne opslag
  Hoe groot moet de opslagcapaciteit voor slibkoek zijn om de continuïteit te kunnen borgen? Er wordt gekeken naar historische gegevens en prognoses. Hoeveel slibkoek moet je zelf op kunnen slaan in geval van extra productie en aanvoer van slibkoek en/of bij tijdelijk niet kunnen afvoeren bij stagnatie in transport.
 • Verladen
  Wat zijn de mogelijkheden om de slibkoek te verladen (over te zetten) naar het gekozen transportmiddel? Hiervoor worden technische beschrijvingen van verschillende mogelijkheden onderzocht en vergeleken.
 • Transport
  Wat is de beste manier om het slib ver vervoeren? Hierbij worden verschillende mogelijkheden onderzocht, zoals transport over de weg en over water, in combinatie met de keuze voor het verladen.
 • Externe opslag
  Moet er externe opslagcapaciteit voor de slibkoek beschikbaar zijn? De slibkoek wordt vervoerd naar Delfzijl voor verbranding ten behoeve van o.a. energieproductie. Er wordt onderzoek gedaan of het nodig is en zo ja hoeveel opslagcapaciteit hier beschikbaar moet zijn. Er wordt een calamiteitenscenario gemaakt om dit te onderzoeken.

Dit onderzoek leidt tot:

 • Een visierapport inclusief voorkeursvariant
 • Een plan van aanpak
 • Een maatregelenpakket

De uitkomst van dit onderzoek moet leiden tot maatregelen waarmee een toekomstbestendige sliboverslag ontstaat. Met beheer- en exploitatierisico’s op een aanvaardbaar niveau. Dit tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. 

Duurzaamheid

Het duurzaamheidsprincipe weegt zwaar mee tijdens in dit onderzoek. Hierbij kan gedacht worden aan de afweging bij de keuze van vervoer. Maar ook het blijven gebruiken van bestaande onderdelen voor de overgebleven gebruiksduur. Of het vervangen voor efficiëntere alternatieven. Dit vraagt om een innovatieve inzet van huidige en nieuwe technieken. Zodat we niet alleen zorgen voor de overslag en transport van de slibkoek, maar ook kijken hoe we circulair kunnen werken. En daarmee onze duurzaamheidsdoelen kunnen bereiken.

Storten slibkoek
Afleveren ontwaterd slib bij verwerker

Eindverwerking slib

Het onderzoek naar de overslag en transport van de slibkoek gebeurt in nauwe afstemming met Slibverwerking Noord Oost Nederland (SNON). Dit is een samenwerking tussen GMB BioEnergie Zutphen B.V. (GMB) en EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. (EEW). Zij nemen vanaf 2021 voor een periode van twintig jaar de eindverwerking van het slib van zowel Noorderzijlvest als de waterschappen Hunze en Aa’s en Drents Overijselse Delta voor hun rekening. Het zoeken van een nieuwe partner werd noodzakelijk door aflopende contracten. De waterschappen hebben gekozen voor een zo duurzaam mogelijke oplossing door onder andere terugwinning van energie, hergebruik van grondstoffen en milieueisen ten aanzien van transport.

Planning

 • Fase 0 start onderzoek - januari 2021
 • Fase 1 opstellen visie - april 2021
 • Fase 2 beoordelen en wegen varianten - mei 2021
 • Fase 3 eindrapport/systeemontwerp voorkeursvariant - juli 2021
 • Fase 4 bestuurlijke besluitvorming - tweede helft 2021
 • Fase 5 geplande realisatie voorkeursvariant - 2021 – 2023

Projectinformatie

 • Projectmanager: Klaas Vleems
 • Omgevingsmanager: Henry Korteschiel

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over dit onderzoek?

Aanmelden nieuwsbrief Rioolslibverwerking Garmerwolde

Locatie Rioolslibverwerking Garmerwolde

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Locatie Rioolslibverwerking Garmerwolde

Tekstversie

Rioolslibverwerking Garmerwolde

Adres

Grasdijkweg 2, 9798 TC, Garmerwolde, NL

Heb je gevonden wat je zocht?