Steeds minder muskusratten in ons gebied

In 2023 vingen we 50% minder muskusratten dan in 2022. Dat is een flinke daling in het aantal vangsten ten opzichte van vorig jaar. En dat is goed nieuws, want dit betekent dat we de populatie steeds beter onder controle hebben. De vangsten daalden in totaal van 882 muskusratten in 2022 naar 441 in 2023. Onze doelstelling om uiteindelijk in 2034 geen muskusratten in ons gebied meer te hebben, komt steeds dichterbij. 

Vangen voor onze veiligheid

We bestrijden de muskusratten omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers, door holen en gangen in dijken te graven. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Ze kunnen verzakkingen in dijken en kades veroorzaken en dat willen we voorkomen.

We vingen dit jaar ook 1 beverrat. De bestrijding van muskus-  en beverratten is in ons land bij wet geregeld. Het doel is om de populatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is.

Cijfers waterschappen Noordoost Nederland
MuskusrattenVangsten 2023Vangsten 2022 verschil (%)
Waterschap Noorderzijlvest441882-50%
Waterschap Drents Overijsselse Delta1.0901.655-34%
Waterschap Hunze & Aa’s3.1792.35035%
Waterschap Vechtstromen1.5992.063-22%
Eindtotaal6.3096.950-9%
Cijfers waterschappen Noordoost Nederland
BeverrattenVangsten 2023Vangsten 2022 verschil (%)
Waterschap Noorderzijlvest10100%
Waterschap Drents Overijsselse Delta21100%
Waterschap Hunze & Aa’s25016948%
Waterschap Vechtstromen308152103%
Eindtotaal56132274%

Muskusrattenbeheer

Waterschappen bestrijden muskus- en beverratten. Ze passen niet ons watersysteem. Meer informatie: