Steeds minder muskusratten in ons werkgebied

In 2022 vingen we 32% minder muskusratten dan in 2021. Dat is een flinke daling in het aantal vangsten ten opzichte van vorig jaar. En dat is goed nieuws, want dit betekent dat we de populatie steeds beter onder controle hebben. De vangsten daalden in totaal van 1.292 muskusratten in 2021 naar 882 in 2022. Onze doelstelling om uiteindelijk in 2034 geen muskusratten in ons werkgebied meer te hebben, komt steeds dichterbij. 

Vangen voor onze veiligheid

We bestrijden de muskusratten omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers, door holen en gangen in dijken te graven. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Ze kunnen verzakkingen in dijken en kades veroorzaken en dat willen we voorkomen.

De bestrijding van muskus-  en beverratten is in ons land bij wet geregeld. Het doel is om de populatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is. 
 

Muskusratvangsten 2022
Vangsten muskusratten 2022 in vergelijking met 2021Vangsten 2022Vangsten 2021 verschil (%)
Waterschap Noorderzijlvest8821.292-32%
Waterschap Drents Overijsselse Delta1.6551.742-5%
Waterschap Hunze & Aa’s2.3502.3132%
Waterschap Vechtstromen2.0632.244-8%
Totaal Noordoost Nederland6.9507.591-9%

Muskusrattenbeheer

Meer informatie: