Toegekende Woo-verzoeken

Mis je toch nog informatie? Dan kunt je dit bij ons opvragen. Je kunt een verzoek indienen op grond van de Wet open overheid (Woo).

Wet open overheid verzoeken (Woo)

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. De Wet open overheid (Woo) regelt welke overheidsinformatie openbaar is en hoe iemand die kan aanvragen. Door de Woo moet duidelijker worden wat de overheid doet en waarom. Overheidsinformatie is openbaar, behalve als er een reden is waarom dat niet kan. Het waterschap verstrekt veel informatie in allerlei vormen, bijvoorbeeld op de website. Mis je toch nog informatie? Dan kunt je dit bij ons opvragen. Je kunt een verzoek indienen op grond van de Wet open overheid (Woo).

Informatie documenten

 • Wanneer je de documenten om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt stuur een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl.

Besluit (deelbesluit 3) 11 maart 2024 - Informatie Lozingsvergunningen, inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten en/of interne stukken KRW

 • Deelbesluit 3.pdf
 • Documentnr 1 Eindrapport watersysteemanalyse Kardingerplas.pdf
 • Documentnr 2 Eindrapport watersysteemonderzoek Dwarsdiep.pdf
 • Documentnr 3 Watersysteemanalyse Leekstermeer.pdf
 • Documentnr 4 Onderzoeksrapport watersysteemanalyse Onlanden.pdf
 • Documentnr 5 Watersysteemanalyse Paterswoldsemeer 2010.pdf
 • Documentnr 6 Watersysteemanalyse Paterswoldsemeer 2019.pdf
 • Documentnr 7 Systeemanalyse Bovenlopen Peizerdiep.pdf
 • Documentnr 8 Dwarsdiepgebied R12.pdf
 • Documentnr 9 Kanalen DG-hellend gestuwd M14.pdf
 • Documentnr 10 Lauwersmeer M30.pdf
 • Documentnr 11 Leekstermeer M14.pdf
 • Documentnr 12 Maren DG-Fivelingo M3.pdf
 • Documentnr 13 Maren DG-Reitdiep M3.pdf
 • Documentnr 14 Matslootgebied M10.pdf
 • Documentnr 15 NO-kustgebied M30.pdf
 • Documentnr 16 Paterswoldsemeer M27.pdf
 • Documentnr 17 Damsterdiep-Nieuwediep M3.pdf
 • Documentnr 18 Reitdiep-Kommerzijl R7.pdf
 • Documentnr 19 Boterdiep-Winsumerdiep M3.pdf
 • Documentnr 20 Benedenlopen Eelder-Peizerdiep R12.pdf
 • Documentnr 21 Bovenlopen Eelder-Peizerdiep R4.pdf
 • Documentnr 22 Methodiek rapport WSA NZLV 20191127.pdf
 • Documentnr 23 Algemeen Bestuur 13 mei 2009.pdf
 • Documentnr 24 Algemeen Bestuur 2 september 2009.pdf
 • Documentnr 25 Dagelijks Bestuur 9 september 2009.pdf
 • Documentnr 26 Algemeen Bestuur 14 oktober 2009.pdf
 • Documentnr 27 Algemeen Bestuur 25 November 2009.pdf
 • Documentnr 28 Dagelijks Bestuur 28 april 2010.pdf
 • Documentnr 29 Algemeen Bestuur 10 juni 2010.pdf
 • Documentnr 30 Dagelijks Bestuur 6 juli 2010.pdf
 • Documentnr 31 Dagelijks Bestuur 29 september 2010.pdf
 • Documentnr 32 Algemeen Bestuur 24 november 2010.pdf
 • Documentnr 33 Dagelijks Bestuur 10 november 2010.pdf
 • Documentnr 34 Jaarrapportage 2010.pdf
 • Documentnr 35 Algemeen Bestuur 6 jui 2011 - waterbodembeleidsplan.pdf
 • Documentnr 36 Dagelijks Bestuur 22 juni 2011 - waterbodembeleidsplan.pdf
 • Documentnr 37 Dagelijks Bestuur 22 juni 2011 - jaarverslag Handhaving 2010.pdf
 • Documentnr 38 Jaarverslag Handhaving 2010.pdf
 • Documentnr 39 Jaarplan 2012.pdf
 • Documentnr 40 Jaarrapportage 2011.pdf
 • Documentnr 41 Uitvoeringsprogramma Handhaving 2012.pdf
 • Documentnr 42 Algemeen Bestuur 25 april 2012 - uitvoeringsprogramma handhaving 2012.pdf
 • Documentnr 43 Dagelijks Bestuur 23 mei 2012 - KaderRichtlijn Water tussenrapportage 2012.pdf
 • Documentnr 44 Kaderrichtlijn Water tussenrapportage - bijlage voortgang.pdf
 • Documentnr 45 Dagelijks Bestuur 22 augustus 2012 - Voortgang KRW en aanleg NVO.pdf
 • Documentnr 46 Algemeen Bestuur 5 september 2012 - Voortgang KRW en aanleg NVO.pdf
 • Documentnr 47 Algemeen Bestuur 5 september 2012 - Voortgang KRW en aanleg NVO.pdf
 • Documentnr 48 KRW en aanleg NVO mei 2012 - bijlage voortgang.pdf
 • Documentnr 49 Algemeen Bestuur 28 november 2012.pdf
 • Documentnr 50 Jaarplan 2013 - ontwerp DB.pdf
 • Documentnr 51 Jaarplan 2013.pdf
 • Documentnr 52 KRW maatregelpakket getekend besluit.pdf
 • Documentnr 53 KRW-maatregelen en begrenzing waterlichamen NZV 2009 - 2015 bijlage.pdf
 • Documentnr 54 Aanpassing KRW maatregelen en begrenzing waterlichamen NZV 2009 2015 DB voorstel.pdf
 • Documentnr 55 Dagelijks Bestuur 13 februari 2013 - uitvoeringsprogramma handhaving 2013.pdf
 • Documentnr 56 Uitvoeringsprogramma handhaving 2013.pdf
 • Documentnr 57 Dagelijks Bestuur 27 maart 2013- voorstel KRW-aanpassing.pdf
 • Documentnr 58 Algemeen Bestuur - besluit KRW-aanpassing 2009-2015.pdf
 • Documentnr 59 Algemeen Bestuur 17 april 2013 - besluit KRW-aanpassing.pdf
 • Documentnr 60 Jaarrapportage 2012.pdf
 • Documentnr 71 Jaarverslag 2013 handhaving DB voorstel.pdf
 • Documentnr 72 Jaarverslag handhaving 2013 bijlage.pdf
 • Documentnr 74 Definitief ontwerp maatregelpakket KRW 2016-2021 DB besluit.pdf
 • Documentnr 75 Definitief ontwerp maatregelpakket KRW 2016-2021 DB voorstel.pdf
 • Documentnr 79 Waddenfondsaanvraag Vissen voor Verbinding bijlage 3 Concept-Samenwerkingsovereenkomst Zeef.pdf
 • Documentnr 80 Dagelijks Bestuur 27 januari 2015 - Waddenfondsaanvraag Vissen voor Verbinding.pdf
 • Documentnr 81 Dagelijks Bestuur 27 januari 2015 - Waddenfondsaanvraag Vissen voor Verbinding – DB voorstel.pdf
 • Documentnr 82 Waddenfondsaanvraag Vissen voor Verbinding bijlage 2 Begroting en financiering Waddenfonds.pdf
 • Documentnr 83 Waddenfondsaanvraag Vissen voor Verbinding bijlage 1 rapport.pdf
 • Documentnr 84 Dagelijks Bestuur 14 januari 2015 - getekend besluit vissen voor verbinding.pdf
 • Documentnr 106 Nota visbeleid 2015-2025 DB besluit.pdf
 • Documentnr 107 Nota visbeleid 2015-2025 DB voorstel.pdf
 • Documentnr 109 Bijlage 2 factsheets Waterschap Noorderzijlvest _11-8-2015.pdf
 • Documentnr 130 Nota visbeleid DB voorstel.pdf
 • Documentnr 131 Nota visbeleid bijlage 2 Amendement CDA en CU.pdf
 • Documentnr 151 DB voorstel 30 augustus 2016 - Positiebepaling Vissen voor Verbinding.pdf
 • Documentnr 152 DB 6 september 2016 - Uitvoering Deltaplan agrarisch waterbeheer.pdf
 • Documentnr 153 Uitvoering Deltaplan agrarisch waterbeheer_Bijlage 1 erfemissie akkerbouwers.pdf
 • Documentnr 154 Uitvoering Deltaplan agrarisch waterbeheer_Bijlage 2 erfemissie melkveehouderij.pdf
 • Documentnr 155 Uitvoering Deltaplan agrarisch waterbeheer_Bijlage 3 fosfaatonderzoek Noorderzijlvest.pdf
 • Documentnr 156 DB 25 oktober 2016 - Bestuursovereenkomst inzet Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) provincie Drenthe en waterschappen.pdf
 • Documentnr 157 Bestuursovereenkomst inzet Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.pdf
 • Documentnr 158 AB-VOORSTEL - Vergunning en Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017.pdf
 • Documentnr 159 AB-VOORSTEL - Vergu_Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving 2017 NZV versie 4.pdf
 • Documentnr 164 DB 11 april 2017 - Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.pdf
 • Documentnr 166 DB-VOORSTEL - pilot 'hergebruik baggerspecie van nabij ov_DB voorstel pilot overstortbagger.pdf
 • Documentnr 167 DB-VOORSTEL - pilot_170620 Memo pilot hergebruik baggerspecie van overstorten.pdf
 • Documentnr 168 DB-VOORSTEL - pilot 'hergebruik baggerspecie van n_Afspraken met Beukema over pilot versie 5.pdf
 • Documentnr 169 DB-VOORSTEL 11 juli 2017 - Bestuursovereenkomst inzet Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Provincie Gro.pdf
 • Documentnr 173 AB-VOORSTEL - Vispasseerbaar maken Cleveringslui_Visvriendelijk spuibeheer Cleveringsluizen.pdf
 • Documentnr 174 AB-VOORSTEL 25 oktober 2017 - Vispasseerbaar maken Cleveringsluizen.pdf
 • Documentnr 186 AB-VOORSTEL - KRW terugkoppeling gebiedsproces_Presentatie ab 26-2-2020.pdf
 • Documentnr 187 AB-VOORSTEL - KRW terugkoppeling gebiedsproces_Info AB 26 februari 2020.pdf
 • Documentnr 190 AB-VOORSTEL - Jaarverslag 2019_NZV-Jaarverslag.pdf
 • Documentnr 192 AB-VOORSTEL - KRW 3e planperiode_1401-AB-VOORSTEL - KRW 3e planperiode.pdf
 • Documentnr 195 DB-VOORSTEL - Oplossen vismigratie knelpunten Marengebied en Marnewaard.pdf
 • Documentnr 202 DB-VOORSTEL - Openstellingsbesluit Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.pdf
 • Documentnr 203 DB-VOORST_Bijlage 1 Cpt 4e Openstellingsbesluit DAW fysieke investeringen beheergebied NZV.pdf
 • Documentnr 209 DB-VOORSTEL - Bestuursovereenkomst inzet Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) provincie Dr.pdf
 • Documentnr 212 AB-VOORSTE_Zienswijze Noorderzijlvest bij Ontwerp SGBP Rijn Maas Schelde Eems 2022-2027.pdf

Besluit (deelbesluit 1J) 19 februari 2024 - Informatie Lozingsvergunningen, inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten en/of interne stukken KRW

Besluit (deelbesluit 1H) 5 februari 2024 - Informatie Lozingsvergunningen, inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten en/of interne stukken KRW

Besluit (deelbesluit 1G) 22 januari 2024 - Informatie Lozingsvergunningen, inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten en/of interne stukken KRW

Besluit (deelbesluit 2) 12 december 2023 - Informatie Lozingsvergunningen, inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten enof interne stukken KRW

12 december 2023

Besluit 12 december 2023 - Informatie Lozingsvergunningen, inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten enof interne stukken KRW

Besluit 5 december 2023 - Informatie Lozingsvergunningen, inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten en/of interne stukken KRW

Besluit 27 november 2023 - Informatie Lozingsvergunningen, inspectierapporten waterlozingen, monitoringrapporten oppervlaktewaterkwaliteit en documenten en/of interne stukken KRW

Besluit 27 november 2023

2022

Informatie gedempte en deels vervuilde watergang Haanweg te Tolbert

Besluit 10 februari 2022

Informatie overleg september 2014 Dubbele Dijk te Hoogwatum (Wob)

Besluit 1 april 2022

Informatie over drafbaan Concourslaan Stadspark (Wob) 

Besluit 20 april 2022

Informatie calamiteitenmeldingen lozingen en bodemonderzoeken rondom PI Veenhuizen en PI Norgerhaven te Veenhuizen

Besluit 26 juli 2022

Informatieverzoek het Boogplein te Winsum

Besluit 9 augustus 2022

2021

Informatie over ecologische verbindingszone stroomgebied Drentsche Aa-Paterswoldseweg

Besluit 15 maart 2021

Informatie over schadedossier ziende op de locatie Dijkhuizenweg 65 te Appingedam

Besluit 16 maart 2021

Informatieverzoek inzake de gemaakte en nog te maken kosten dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Besluit 13 april 2021

Informatieverzoek besluitvorming in ontwikkeling Zuidpoort Terheijl

Besluit 29 juni 2021

Informatie over inschakelen commercieel duikbedrijf

Besluit 9 augustus 2021

Informatie over voorbereiding en vaststelling legger waterkering langs zuidzijde Hoendiep en Gave tussen Koningsdiep en Kleine Oostwolderpolder (Wob)

Besluit 13 december 2021

2020

Informatie correspondentie en communicatie door bestuurslid met Stowa

Besluit 27 juli 2020

Informatie vervangen brug naar dam met duiker over Niekerkerdiep

Besluit 28 juli 2020

Informatie over grondwaterstanden Paterswoldse weg

Besluit 27 augustus 2020

Informatie over de zeedijk te Hoogwatum nabij strand Bierum

Besluit 2 september 2020 

Wob-verzoek omtrent handhaving

Besluit 28 oktober 2020 

2019

Wob-verzoek verkiezingskrant waterschapsverkiezingen 2019

Besluit 11 maart 2019

Informatie inspectierapporten primaire waterkeringen beheerd door Waterschap

Besluit 24 april 2019

Informatie omtrent beleid over omgangsregeling collega's op de werkvloer

Besluit 30 juli 2019 

Informatie omtrent onderzoeken en projecten blauwalg problematiek afgelopen 20 jaar

Besluit 27 augustus 2019

Informatie grondverwervingstransacties in en rondom het Paterswoldsemeer

Besluit 16 september 2019

2018

Informatie vervanging beschoeiing bij Dorpsweg 1, 3 en 5 te Westerwijtwerd namens De Bree

Besluit 19 februari 2018

Wob opvragen rapporten - informatie aardbevingsbestendige dijk - Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl

Besluit 21 februari 2018 

Wob-verzoek vergunnningsvoorschriften voor viswedstrijden

Besluit 22 maart 2018

Informatie schade aan dijken, zeeweringen, sluizen, bruggen, bescherming kanalen veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten

Besluit 18 april 2018

Informatie integriteitsonderzoeken in opdracht van NZV

Besluit 21 november 2018

Keurontheffing spoorbaanverdubbeling en legger Westerhornerweg en Visvliet 1996 - 2000

Besluit 5 december 2018 

Heb je gevonden wat je zocht?