Er is extra ruimte voor waterberging nodig in De Onlanden. Daarmee kunnen we bij extreme neerslag voldoende veiligheid blijven bieden aan de inwoners van ons gebied. We willen wateroverlast in de regio voorkomen en waar mogelijk de natuur bevorderen. Op 7 november hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe bepaald welke variant van het plan Optimalisatie De Onlanden uitgewerkt kan worden. Daarmee zijn we weer een stap verder in het proces. 

De ‘Hooiwegvariant’ is de beste keuze

Er lagen drie varianten op tafel. De afgelopen maanden is onderzocht welke van de drie varianten het meest bijdraagt aan de beide functies van het gebied; waterveiligheid en natuur. Dit is de ‘Hooiwegvariant’ geworden. We noemen dit het voorkeursalternatief. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de gebiedspartners en met inbreng van de omgeving. Dit plan wordt nu verder uitgewerkt. 

De maatregelen

De ‘Hooiwegvariant’ is niet alleen goed voor de waterveiligheid, het laat ook een belangrijk deel van het natuurgebied met rust en draagt bij aan het behalen van bepaalde natuurdoelen in dit gebied.

  • Er komen vluchtheuvels voor sommige diersoorten en de moerasnatuur wordt versterkt door middel van plagwerkzaamheden en het verbreden van sloten, wat goed is voor vogelsoorten zoals de roerdomp.
  • De kades rondom het gebied worden verhoogd, maar er komt geen kade bij het Leekstermeer, want het gebied tussen de Hooiweg en het Leekstermeer wordt niet meegenomen in de extra waterberging. Daardoor wordt de rust in dit natuurgebied niet verstoord.

Informatiebijeenkomst op 7 december 2023

Wil je meer weten over ‘Hooiwegvariant’ en de extra waterberging? Waterschap Noorderzijlvest organiseert een inloopbijeenkomst over het plan. We geven meer informatie over het plan en je kunt vragen stellen. De koffie en thee staat klaar. Je bent van harte welkom!

  • Locatie: ‘Bij Boon’, Hoofdstraat 12 in Peize.
  • Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen tussen 16.30 uur en 20.00 uur.

Meer weten?