Zuiveringsslibverwerking Garmerwolde

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Garmerwolde wordt afvalwater gezuiverd. Na zuivering blijft zuiveringsslib als restproduct over. Uit het restproduct kan door eindverwerking onder andere energie worden gewonnen.

Eindverwerking slib

Vanaf 2021 zorgt Slibverwerking Noord Oost Nederland (SNON) voor de eindverwerking van het slib. Dit doen ze voor waterschap Noorderzijlvest, maar ook voor waterschappen Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta. De eindverwerking betekent het drogen en verbranden van het slib. Hiervoor wordt een verbrandingsinstallatie in Delfzijl gebouwd.

Overslag en transport slib

Waterschap Noorderzijlvest heeft in 2021 laten onderzoeken hoe de overslag en het vervoer van het slib duurzaam, betrouwbare en efficiënt kan worden uitgevoerd. Ook is onderzocht hoe de verouderde installatie op de rwzi Garmerwolde kan worden vervangen.

Storten slibkoek
Afleveren ontwaterd slib bij verwerker

Bestuurlijke besluitvorming

Naar aanleiding van het onderzoekresultaat heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap november 2021 besloten om de voorgestelde voorkeur uitvoeringsvariant verder te laten uitwerken tot een realisatieplan. Hiervoor is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.
Voor het ontwerptraject heeft het Algemeen Bestuur in februari 2023 een vervolg voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In juli 2023 is door het Algemeen Bestuur een uitvoeringkrediet voor het bouwen van een nieuwe slibkoekoverslag beschikbaar gesteld.  

Planning

 1. Momenteel bezig: Planuitwerking

  Uitvoeringsontwerp tot september 2023

 2. Nog te doen: Planrealisatie -

  Voorbereidingen: sept. 2023 – december 2023
  Start bouw: april 2024 
  Ingebruikname tijdelijke voorziening: april 2024
  Ingebruikname nieuwe slibkoekoverslag: oktober 2024 
  Oplevering: december 2024

 3. Nog te doen: Projectnazorg -

  December 2024 tot en met december 2025

Aanbesteding slibkoekoverslag

Voor het opslaan van de slibkoek op de rwzi in Garmerwolde, is het nodig om nieuwe torensilo’s te plaatsen. Begin dit jaar is de aanbesteding in de markt gezet. De opdracht is aan machinefabriek Jansen & Heuning (J&H) verstrekt. Onlangs is hiervoor de overeenkomst gesloten.

Samenwerking SNON

Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta hebben voor de eindverwerking van hun zuiveringsslib per 2021 een overeenkomst gesloten met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V. (combinatie GMB / EEW) voor een periode van twintig jaar.

Waterschappen gaan samenwerking aan met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V.

Nieuwe slibkoekoverslag

In april 2024 start J&H met het bouwen van de nieuwe slibkoekoverslag. Om dit te kunnen doen bouwen ze eerst een tijdelijke voorziening. Hiermee kunnen tegelijkertijd twee trailers gevuld worden met slibkoek. Daarna wordt de bestaande slibkoekoverslag afgebroken. De nieuwe slibkoekoverslag komt op de plek van de oude. De filterpersen krijgen nieuwe troggen en transportschroeven die worden aangesloten op de tijdelijke voorziening. Dit geheel is  eind april 2024 klaar voor gebruik. De slibkoek wordt dan  met trailervrachtwagens afgevoerd naar de verwerkingslocatie van SNON.

De slibkoek wordt opgeslagen en vervoerd met de twee trailervrachtwagens.

Effecten van de nieuwe slibkoekoverslag

Door de grotere inhoud van de trailervrachtwagens wordt het aantal transportbewegingen in vergelijking met containertransporten gehalveerd. Gemiddeld over een jaar gezien zullen er per werkdag tussen 7.00 en 19.00 uur zes trailervrachtwagen-transporten plaatsvinden naar de verwerkingslocatie van SNON. De silo’s zijn gesloten en geuren en andere uitstoot wordten met een ventilator afgezogen en door een filter behandeld. De plaats waar de vrachtwagen onder de silo’s staan, is afgeschermd. 
De gebruikte materialen voor de nieuwe slibkoekoverslag zijn later opnieuw te gebruiken. De bestaande slibkoekoverslag wordt gesloopt met een mogelijkheid voor hergebruik. Het totaal energieverbruik van de nieuwe slibkoekoverslag is laag. 

Eindsituatie: Verlading van de slibkoek uit de torensilo’s (2 x 350 m3 slibkoek) in één trailervrachtwagen met hieronder een weegbrug
Slibkoekoverslag vanuit de filterpersen naar de torensilo’s met transportschroeven en een transportband
De kleuren van de nieuwe slibkoekoverslag sluiten aan bij de andere installaties op het terrein.

Het transport van slibkoek 

SNON start 1 januari 2024 met het afvoeren van de slibkoek met containervrachtwagens naar hun verwerkingslocatie. In het tweede kwartaal 2024 komen de containertransporten geleidelijk te vervallen. Trailervrachtwagens zorgen dan voor de slibkoek afvoer.
 

Projectinformatie

Projectmanager: Klaas Vleems
Omgevingsmanager: Sanne Rolsma, s.rolsma@noorderzijlvest.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over dit onderzoek?

Aanmelden nieuwsbrief Zuiveringsslibverwerking Garmerwolde

Locatie Zuiveringsslibverwerking Garmerwolde

Op deze plek staat een kaart van een externe website. Mogelijk plaatst deze website cookies. Door op de knop te klikken accepteer je deze cookies en wordt de kaart getoond.

Heb je gevonden wat je zocht?