Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 6 juli 2022 het Leggerbeleid en het beleid Oeververdedigingen van Waterschap Noorderzijlvest vastgesteld.

Publicatie

Het Leggerbeleid en het Oeververdedigingsbeleid van waterschap Noorderzijlvest 2022 is te vinden op onze website:

Het waterschap heeft het Leggerbeleid en het beleid Oeververdedigingen bekend gemaakt op overheid.nl

Wat is het Leggerbeleid?

Het waterschap zorgt voor veilig leven met water, voldoende, schoon en gezond water. Om dat te bereiken stellen we eisen aan waterstaatswerken. Dat zijn bijvoorbeeld watergangen, dijken en kades en gemalen in ons werkgebied. Daarnaast wijst het waterschap aan wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Al die informatie leggen we vast in onze leggers. Een legger is een register van(waterstaats)werken. Het is een kaart met bijbehorende informatie. Leggers geven een overzicht van taken en verantwoordelijkheden van het waterschap en andere partijen voor het beheer en onderhoud van deze werken. Het waterschap maakt nieuwe leggers omdat de huidige leggers verouderd zijn. Ook veranderen de eisen aan leggers met de aanstaande invoering van de Omgevingswet. In het Leggerbeleid staat hoe wij leggers maken en wijzigen en welke gegevens we in onze leggers opnemen. Op basis daarvan zijn nu nieuwe leggers vastgesteld: de Legger waterstaatswerken en de Onderhoudslegger.

Wat is het beleid oeververdedigingen?

In ons werkgebied liggen kilometers beschoeiingen, kades en damwanden. Vaak is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze oeververdedigingswerken: is dat het waterschap, de aangrenzende grondeigenaar? Door deze onduidelijkheid is er achterstallig onderhoud en kunnen onveilige situaties ontstaan. We willen hier samen met betrokkenen verandering in brengen. Daarom hebben we nieuwe uitgangspunten voor de onderhoudsplicht van kades, beschoeiingen en oevers op papier gezet. Die hebben we opgenomen in ons beleid.

Meer informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Daan Beltman (leggerbeleid) en Wim Bijsterbosch (beleid oeververdedigingen) via telefoonnummer 050-304 8911.