Het ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep ligt ter inzage. Wil je meer weten? Kom dan naar de inloopavond op donderdag 29 februari in Tolbert.

Ontwerp-peilbesluit 

De voorbereidingen voor het peilbesluit Dwarsdiep zijn gestart. Voor het Dwarsdiepgebied zijn plannen ontwikkeld voor betere waterkwaliteit, meer waterveiligheid door het aanleggen van waterberging en natuurontwikkeling. 

Om deze plannen uit te voeren zijn veranderingen in het watersysteem nodig. En dat maakt een nieuw peilbesluit voor het Dwarsdiep nodig. In een peilbesluit legt het waterschap vast welke maatgevende waterstanden en kunstwerken (duikers, stuwen, gemalen) daarvoor nodig zijn. .

Ter inzage - dinsdag 30 januari 2024 tot en met vrijdag 15 maart 2024

De komende weken, van dinsdag 30 januari 2024 tot en met vrijdag 15 maart 2024, heeft het waterschap Noorderzijlvest het ontwerp-peilbesluit openbaar ter inzage liggen. In het ontwerp staan alle waterbouwkundige maatregelen. Iedereen die interesse voor of belang bij het ontwerp-peilbesluit heeft mag het ontwerp inzien en hierop reageren.

Inloopavond

Om het inzien van het ontwerp makkelijk te maken is op 29 februari een inloopavond in de Postwagen in Tolbert van 17 tot 21 uur.

Meer informatie ontwerp-peilbesluit

Meer informatie vind je op de pagina 

Vervolg 

Op basis van de komende gesprekken, reacties en eventuele zienswijzen gaat het waterschap verder werken aan een definitief peilbesluit. Daarbij zal het in een officieel document op iedere vraag en reactie ingaan. Het waterschap streeft ernaar een voorstel voor een definitief peilbesluit in juni 2024 aan zijn algemeen bestuur te presenteren. Vervolgens zal het algemeen bestuur hier een besluit over nemen. Daarmee veranderen de peilen in het gebied niet zomaar. Het peilbesluit is een tussenstap om de verdere maatregelen voor te bereiden en uit te voeren.