Waterschap Noorderzijlvest verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van wettelijke en publieke taken. We zorgen dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, uitsluitend worden gebruikt waarvoor jij ze hebt verstrekt. In deze privacyverklaring staat hoe het waterschap met jouw gegevens omgaat.

Gebruik persoonsgegevens door het waterschap

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden gebruiken we soms persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om het verlenen van vergunningen, de uitvoering van toezicht en handhaving, de uitvoering van werkzaamheden op of via jouw percelen, het verstrekken van vergoedingen of het behandelen van zienswijzen.

 • Bij aanvang van werkzaamheden word je altijd geïnformeerd over de verwerking van je gegevens, het doel hiervan en je rechten.
 • Je persoonsgegevens stellen we niet beschikbaar en gebruiken we niet voor geautomatiseerde besluitvorming.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden geregistreerd of verwerkt:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Woonadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • De kadastrale gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Je rechten

Je hebt een aantal rechten als het waterschap je persoonsgegevens gebruikt.

 • Recht op intrekken persoonsgegevens: je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens weer in te trekken.
 • Recht op informatie: je hebt het recht te vragen waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden opgeslagen.
 • Recht op inzage: je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens van jou bekend zijn bij het waterschap.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om je persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer jij dat wenst.
 • Recht om vergeten te worden: je hebt het recht om na toestemming aan het waterschap om je gegevens te verwerken, je persoonsgegevens weer te laten verwijderen.
 • Recht op het overdragen van jouw gegevens: je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke organisatie (bijvoorbeeld het waterschap) en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke organisatie.
 • Recht van bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door het waterschap. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking van die gegevens.

Verzoek inzage of correctie persoonsgegevens (AVG)

Jouw persoonsgegevens gebruiken we  uitsluitend voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt gegeven. Dat is in overeenstemming met de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie:

Inzagerecht

Wil je meer weten over of gebruik maken van één of meer van genoemde rechten? Vul dan ons contactformulier in:

Contactformulier

Bij het indienen van je verzoek is het belangrijk dat wij jouw identiteit kunnen vaststellen. Zo zorgen we dat alleen jijzelf jouw gegevens kan opvragen. Daarvoor vragen we van je:

 • Ons een kopie van je identiteitsbewijs te sturen. Je naam en geboortedatum moeten daarop goed leesbaar zijn. Je burgerservicenummer (BSN) mag je onzichtbaar maken.
 • Het doel van je verzoek op de kopie te vermelden, bijvoorbeeld het wissen van je gegevens.

Indienen klacht gebruik persoonsgegevens

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens door Waterschap Noorderzijlvest? Of heb je tips hoe het beter kan? Neem dan via het klachtenformulier contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris controleert onafhankelijk of het waterschap zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy.

Indienen wettelijk klacht

Wat kun je van ons verwachten?

Wanneer je gebruik wilt maken van je recht(en), ontvang je binnen één maand antwoord. In sommige gevallen kan de antwoordtermijn worden verlengd met maximaal twee maanden. Je krijgt hoe dan ook altijd antwoord op jouw vraag, melding of klacht.

Plichten en verantwoordelijkheden van het waterschap

 • Wij hebben de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan en ze zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik.
 • Je persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
 • In gevallen waarin we dit verplicht zijn informeren we je over het gebruik van je gegevens en wanneer nodig vragen we om je toestemming voordat je persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Wij nemen de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteren beveiligingsprocedures om je persoonsgegevens te beschermen. Medewerkers van het waterschap hebben een geheimhoudingsplicht. Er wordt alleen toegang tot persoonsgegevens gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.
 • Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de goede uitvoering van onze taken en de naleving van wettelijke verplichtingen (zoals opgenomen in de Archiefwet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere relevante wetgeving).
 • Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder je toestemming, tenzij het waterschap daartoe een bevoegdheid dan wel verplichting heeft op grond van een wettelijke bepaling.
 • Je persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt of opgeslagen.

Heb je gevonden wat je zocht?