Ons werk zo duurzaam mogelijk doen: dat is wat we willen en daarin hebben we al veel stappen gezet. We hebben ook onze ambities. Daarom hebben we de eigen stappen naar duurzaam werken op een rij gezet. Water is immers onze meest circulaire grondstof.

Energieneutraal, klimaatneutraal en circulair

In 2025 willen we energieneutraal zijn: net zoveel energie duurzaam opwekken als we gebruiken. Dat doel gaan we halen! We gaan de helft van onze energie zelf opwekken en de andere helft leveren we omdat we derden toestaan om op onze grond energie op te wekken.

De volgende stap is klimaatneutraal worden. We houden de landelijke doelen voor ogen: 49% minder CO2 uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990) en 95% minder in 2050. Onze uitstoot ligt op iets meer dan 10 ton CO2 per jaar. Alles wat derden in onze opdracht doen, is daar niet in meegenomen. 

De laatste stap is volledig circulair werken. Afval wordt meer gezien als grondstof. Helemaal circulair werken is nog toekomstmuziek. Hier zijn in Nederland wél afspraken over gemaakt. In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. 

Op de foto zie je een duurzaam circulair vernieuwde brug: Juistertil, Loppersum. Oude brughoofden blijven, nieuwe brug erop gehesen.
Duurzaam circulaire vernieuwde brug: Juistertil in Loppersum

Onze ambitie

We doen ons werk op een maatschappelijke verantwoorde en duurzame manier. We leggen dat vast in ons inkoopbeleid. De focus gaat van energietransitie naar klimaatneutraal worden. De vermindering van uitstoot van broeikasgassen krijgt onze volle aandacht. We dragen hieraan bij met het besparen van energie en het opwekken van meer duurzame energie. We werken mee aan de ontwikkeling van de circulaire economie. We doen dit in lijn met nationale afspraken. Dat betekent: in 2030 stoot Noorderzijlvest 49% minder broeikas uit ten opzichte van 1990. En in 2030 gebruikt Noorderzijlvest nog ten hoogste 50% minerale, fossiele en metalen grondstoffen die voor het eerst worden toegepast.

Inkoopbeleid

Meer informatie en documenten over ons inkoop- en aanbestedingsbeleid:

Routekaarten met maatregelen

Onze ambitie naar klimaatneutraal worden en circulair werken, maken we de komende tijd concreter. We maken een routekaart met maatregelen naar klimaatneutraliteit en tegelijkertijd een routekaart naar circulariteit.

Onze doelen: minder uitstoot van broeikasgassen

We realiseren minder uitstoot van broeikasgassen door:

 • de vraag naar energie te beperken en waar dat kan te voorkomen dat we broeikasgassen uitstoten, met name kooldioxide, methaan en lachgas;
 • duurzame energie te gebruiken; voor de broeikasgassen die we wel blijven uitstoten, wekken we duurzame energie op;
 • materialen, hulpstoffen, grondstoffen en de inzet van materieel te kiezen die bijdragen aan een zo laag mogelijke uitstoot. We gebruiken bijvoorbeeld in voertuigen en gemalen ‘blauwe’ diesel. Dit is een duurzame brandstof met 89% CO2-besparing.

Dat betekent:

 • minder rechtstreekse uitstoot bij het zuiveren van het gebruikte water en het verwerken van slib; 
 • meer ruimte bieden voor derden om duurzame energie op te wekken op plekken waar een dubbel gebruik van de ruimte mogelijk is. Bijvoorbeeld: op de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl komen 3 windmolens van elk 3 megawatt (MW). Ze zijn van een partij die de grond van ons huurt;
 • meer sturing en controle op verbruik van energie en uitstoot van broeikasgas;
 • meer onderzoek en waar mogelijk maatregelen om veenoxidatie te voorkomen.

Onze doelen: we werken meer circulair

We zijn er nog lang niet. Toch zijn we op weg. Het waterschap levert grondstoffen die in een volledige kringloop ingezet kunnen worden, zoals bijvoorbeeld: 

 • het gebruikte water door huishoudens en bedrijven dat we gezuiverd terugbrengen naar het oppervlaktewater en/of inzetten voor industrieel gebruik (bv koelen); 
 • de warmte in dat water inzetten voor het gebruik van onder andere aquathermie;
 • het bergen, langer vasthouden en opnieuw gebruiken van ons oppervlaktewater;
 • vrijkomende bagger opnieuw gebruiken in de regio;
 • de inzet van biomassa met telkens betere technieken om slib te verwerken.

Dat betekent:

 • meer circulair inkopen in onze bedrijfsvoering;
 • meer circulair bouwen;
 • minder afval produceren en grenzen aan verspreiding van probleemstoffen;
 • minder hulpstoffen en chemicaliën;
 • meer grondstoffen terugwinnen (of laten terugwinnen)
 • meer sturing en controle op circulariteit (met bijvoorbeeld een materialenpaspoort)
 • meer samenwerking in ketens, intern en extern.

Speerpunten in onze werkwijze

We gebruiken vier speerpunten in ons dagelijks werk om onze duurzame ambitie dichterbij te brengen:

Duurzame Grond, Weg- en Waterbouw

We passen de omgevingswijzer, het ambitieweb, de CO2 prestatieladder en/of DuboCalc toe om duurzamere projecten te realiseren. In al onze voorstellen nemen we de ingeschatte uitstoot van broeikasgassen op. Dat doen we voor de héle levensduur, dus niet alleen voor de bouw. 

Circulaire ontwerpprincipes bij nieuwbouw, vervangings- en onderhoudsprojecten

We gebruiken vrijkomende materialen en grondstoffen opnieuw in plaats van de aanschaf van nieuwe materialen/grondstoffen. We kijken eerst naar onze eigen mogelijkheden en daarna naar de mogelijkheden die de markt biedt. 
We streven naar reparatie als de kosten maximaal 2/3 van de vervangingskosten zijn. 
Als we iets moeten vervangen, kijken we ook eerst naar gebruikte alternatieven voordat we voor ‘nieuw’ kiezen.
We zijn kritisch op recycling van kunststoffen en andere milieuvreemde stoffen. We willen zo min mogelijk bijdragen aan het verspreiden van probleemstoffen.

Minder regenwater op de zuiveringen

We zuiveren nu nog vaak tot 5 keer ander water dan het gebruikte water van huishoudens en bedrijven op onze zuiveringen. We streven naar een verhouding van 1 : 1. Om minder regenwater via het riool op onze zuiveringen te krijgen, is afkoppeling nodig. Dat vergt grote investeringen van onze partners in de waterketen. Op lange termijn besparen we op nieuwbouw en exploitatie van de zuiveringen. Kosten en opbrengsten liggen bij verschillende partijen. Daar zijn afspraken over nodig met het oog op uiteindelijk lagere maatschappelijke kosten.

Bewustwording en kennis

We vertellen onze medewerkers en onze partners wat we doen en hoe dat bijdraagt aan onze duurzame ambitie. Met jaarlijkse updates en cijfers over de voortgang op de speerpunten wordt de bewustwording groter.

Afwegingskader

Niet alles kan tegelijk. We moeten verstandig omgaan met tijd, capaciteit en geld. We werken daarom met een afwegingskader om kansen en ontwikkelingen om duurzamer te werken de juiste plek in ons dagelijks werk te geven:

 1. We verduurzamen op natuurlijke momenten: bij investeringen voor vervanging of nieuwbouw of bij aanbestedingen van goederen en diensten.
 2. Als we niet zelf kansen op verduurzaming verzilveren, doen we dat samen met anderen of laten we het over aan publieke of private partners. De keus wat we zelf, samen of laten doen hangt af van de bijdrage aan onze doelen tegenover kosten, opbrengsten en risico’s.
 3. De volgorde van de ‘trias energetica’ (1. minder gebruiken, 2. duurzame energie gebruiken, 3. zo zuinig mogelijk zijn met fossiele brandstoffen die we nog nodig hebben) is leidend voor de vermindering van uitstoot van broeikasgassen. 
 4. De kost mag voor de baat uit gaan: beperkte extra investeringen of eventuele meerkosten zijn mogelijk als er grote winst in duurzaamheid mee wordt bereikt. 
 5. Bij onze opwek kiezen we bewust voor een mix van biogas, zon en wind. Dat vergroot het hele jaar de kans op het kunnen gebruiken van eigen energiebronnen.
 6. We investeren in projecten voor opwek en/of opslag van duurzame energie en/of projecten voor het (terug)winnen van grondstoffen als ze binnen de technische levensduur worden terugverdiend. 
 7. We willen leren van onze ervaringen met verduurzamen in de praktijk. Als we nog grote risico’s zien, beginnen we met pilots. We delen onze kennis met andere overheden en de markt. 

Beleidskader duurzaamheid

Alle informatie op deze pagina komt uit een breder beleidskader. Daarin lees je ook meer over achtergrond en aanleiding.

Regionale Energie Strategie (RES)

Waterschap Noorderzijlvest doet mee aan Regionale Energie Strategie (RES). Hierin wordt gekeken hoe het Nationale Klimaatakkoord vertaald kan worden naar onze regio. Welke ambities hebben we en waar is ruimte voor andere energie, zoals zonne- en windenergie?

Heb je gevonden wat je zocht?