Wij dragen iedere dag bij aan veilig leven met water. Wij werken aan schoon, gezond en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen. Dit doen we voor de mensen in ons gebied. Deze pagina geeft een overzicht van alle werkzaamheden en projecten die op dit moment in uitvoering zijn.

 • Project baggeren maren en kanalen

  Het waterschap Noorderzijlvest baggert in 2018 en 2019 vijf maren in Noord-Groningen. We verwachten in totaal ongeveer 80.000 m3 bagger te verwijderen.
  Project baggeren maren en kanalen
 • Aanpak 17 Bruggen 2019-2023

  Aanpak 17 bruggen is een onderdeel van Programmering Bruggen. Het waterschap zet hierbij in op duurzame en waar mogelijk circulaire vervanging.
  dieftil
 • RWZI Westerkwartier

  Het waterschap Noorderzijlvest bereidt de bouw voor van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie(Een installatie waar afvalwater wordt schoongemaakt zodat het weer kan worden geloosd op de rivier of het kanaal.) in Gaarkeuken en de aanleg van 20 km persleidingen.
  RWZI Westerkwartier
 • Project Meerjarige Veldmetingen

  Het waterschap gaat langdurig metingen verrichten naar het effect van waterstanden, golven en wind in de Waddenzee en het Eems-Dollard gebied.
  Project Meerjarige Veldmetingen
 • Optimalisatie waterberging De Onlanden

  Het klimaat verandert. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast en watertekort in de noordelijke provincies groter. Een van de maatregelen is de aanpassing van de waterberging De Onlanden.
  Optimalisatie Onlanden
 • Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

  In het Zuidelijk Westerkwartier neemt het waterschap maatregelen. Tegelijk richt de provincie Groningen het Nationaal Natuur Netwerk in.
  Gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier
 • Verkenning kansen zonnepark Garmerwolde

  Op terrein gelegen aan de rwzi in Garmerwolde onderzoeken we de mogelijkheden voor de realisatie van een zonnepark: een veld met zonnepanelen waar met behulp van zonne-energie elektriciteit duurzaam wordt opgewekt.
 • Zonneparken rioolwaterzuiveringsinstallaties

  Noorderzijlvest wil in 2025 een energieneutraal waterschap zijn. We gaan zonneparken aanleggen op de terreinen van rwzi's. Door zelf duurzaam energie op te wekken, hoeven we minder fossiele energie in te kopen en zorgen we voor een lagere CO2-uitstoot.
  Zonneparken rioolwaterzuiveringsinstallaties